عنوان کتاب شاخص های کلیدی عملکرد
مولفان ترجمه: یاسر ابوالقاسمی
انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات 286
شابک 987-964-2841-94-3
عنوان کتاب

مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی

نظارت و اجرا یاسر ابوالقاسمی
انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات 441
شابک 978-964-2841-90-5
عنوان کتاب نظام بودجه ریزی عملیاتی
مولفان محمد حسن آبادی، علیرضا صراف
انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات 189
شابک 8-007-173-600-978
عنوان کتاب بودجه و اقتصاد
مولفان محمد حسن آبادی، عزیز دولتخواه
انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات 259
شابک 987-964-7012-66-9
عنوان کتاب

مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی

نظارت و اجرا یاسر ابوالقاسمی
انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات 634
شابک 978-964-2841-91-2
عنوان کتاب

مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی

نظارت و اجرا یاسر ابوالقاسمی
انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات 392
شابک 978-964-2841-92-9

...

error: