معرفی مقالات فارسی  \  بررسی تاثیر بودجه ریزی عملیاتی بر اثر بخشی هزینه هابر اساس مدل جامع (مورد مطالعه : شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ )

بررسی تاثیر بودجه ریزی عملیاتی بر اثر بخشی هزینه هابر اساس مدل جامع (مورد مطالعه : شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ )


دانشجو مریم پرورخواه استاد راهنما علی رستمی بهروز لاری سمنانی


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده مدیریت سال انتشار: 1393

بودجه ریزی

چکیده: بودجه شاهرگ حیاتی دولت است. زیرا دولت تمام فعالیتهای مالی خود اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود را در چارچوب قانون بودجه انجاممی دهد، بنابراین بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیتهای دولت بوده و نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی ملی ایفا می نماید .(نوروش ، 1383) هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر بودجه ریزی عملیاتی بر اثر بخشی هزینه ها بر اساس مدل الماس در شرکت توزیع برق تهران بزرگ می باشد. دراین تحقیق از مدل جامع (الماس) به عنوان الگوی اجرایی جهت استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ استفاده شده است . در این مدل که برای اولین بار درکشورطراحی شده است سعی کرده ایم تاتمامی عناصر و مولفه های استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی شناسایی شده وارتباط وتعاملات هریک از آنها مشخص گردد. ضمن اینکه قوانین و مقررات موجود در کشور که طی سالهای گذشته به مرور به تصویب مراجع ذیربط رسیده است، نظیر مواد 138،144 قانون برنامه چهارم توسعه را درطراحی این مدل مورد توجه قرار داده ایم . مدل پیشنهادی، مدلی ابداعی و برگرفته از مجموع ادبیات تحقیق و قوانین مقررات موجود در کشور است که در برگیرنده 3 عنصر اصلی و 3 عنصر توانمندساز است. عناصر اصلی عبارتند از: برنامه ریزی، تحلیل هزینه ها و مدیریت عملکرد و عناصر توانمندساز عبارتند از : مدیریت تغییر، نظام پاسخگویی و نظام انگیزش. (حسن آبادی و نجارصراف ،1387) تحقیق حاضر به دلیل اینکه به بررسی تاثیر بودجه ریزی عملیاتی براثر بخشی هزینه ها می پردازد ، از نوع کاربردی و از نظر جمع آوری اطلاعات توصیفی- تحلیلی می باشد . جامعه ی آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران و روسا و کارشناسان مسئول و کارشناسان مرتبط با بخش بودجه ریزی و برنامه ریزی ومالی وطرح وبرنامه شاغل در شرکت توزیع نیروی برق تهران (حوزه ستاد راهبردی ، معاونتهای اجرای، مناطق برق ) در حدود 756 نفر و نمونه آماری این تحقیق شامل مدیران، معاونین منطقه و روسای ادارات برنامه ریزی و بودجه، مالی و پشتیبانی و کارشناسان صورت وضعیت و مجری طرح و کارشناسان شاغل دراداره مالی که بصورت تصادفی در سطح شرکت توزیع نیروی برق تهران انتخاب شده اند ( جمعاً255 نفر ) می باشد . به منظور گرد آوری اطلاعات مورد نیاز، از پرسش نامه استفاده شده است که برای افراد نمونه گیری شده ارسال و پس از جمع آوری و تلخیص داده‌ها، فرضیات پژوهش با استفاده از روش‌ها و آزمون‌های آماری نظیر آزمون کلموگروف اسمیرنوف ، ضریب همبستگی پیرسون ، آزمون T یک نمونه ای ، آزمون آنالیز رتبه فریدمن و نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند . نتایج بدست آمده از پژوهش، بیانگر این موضوع بود که فرضیه اصلی و کلیه فرضیات فرعی تحقیق تائید شده است .

نرم افزار بودجه ريزي عملياتي الماس

اين نرم افزار امکانات زیر را در اختيار کاربر قرار مي دهد: جهت دانلود بروشور نرم افزار روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود بروشور شرکت

جهت اطلاع از فعالیتها و خدمات شرکت و دریافت بروشور گروه مشاوران پنکو روی لینک زیر کلیک نمایید:

فيلم هاي آموزشي

مجموعه فیلمهای آموزشی محاسبه قيمت تمام شده ، بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد را از طریق آدرس زیر دانلود نمایید: