معرفی مقالات فارسی  \  بررسی ارتباط بین هوش هیحانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مالی شرکت بیمه دانا در شهر تهران

بررسی ارتباط بین هوش هیحانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مالی شرکت بیمه دانا در شهر تهران


دانشجو مریم خزایی استاد راهنما مینا جمشیدی اوانکی


دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت سال انتشار: 1393

هوش هیجانی بیمه دانا (شرکت) تهران (شهر) کارکنان رفتار شهروندی سازمانی مالیه

چکیده: چكيده پايان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌هاي اجرا و نتايج به دست آمده) : پژوهش پیشرو، ذیل مفاهیم رفتار سازمانی و با هدف بررسی رابطه بین میزان هوش هیجانی و بروز رفتار شهروندی سازمانی در شعب بیمه ای، طرح واجرا شده است. به این منظور، کلیه کارکنان مالی بیمه دانا در سطح شهر تهران (108 نفر) به عنوان جامعه آماری لحاظ و مورد بررسی قرار گرفته اند. با استفاده از فرمول جامعه محدود حجم نمونه 108 نفر محاسبه شد و شیوه نمونه گیری تصادفی ساده بود. بلحاظ شیوه گردآوری داده ها از روش پیمایش استفاده شده است. جهت سنجش هوش عاطفی از پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی وبرادبری وگریوز وبرای ارزیابی رفتار شهروندی سازمانی از پرسش نامه پادساکف استفاده شد. بمنظور محاسبه‏ی روایی،پرسشنامه‏ی مورد نظر تهیه و در اختیار کارشناسان و متخصصان قرار داده شد و روایی محتوایی و صوری ابزار از نظر آنها مورد بررسی قرار گرفت. پایاییهریک از متغیرهایی که به شکل سازه تهیه شده بودند نیزبهروشآلفايکرونباخ،موردسنجشقرارگرفت که برای متغیر میزان هوش هیجانی برابر 0/875 و برای متغیر رفتار شهروندی سازمانی برابر 0/738بود بنابراین می‏توان گفت همبستگی درونی گویه‏ها بالا و به عبارت دیگر ابزار تحقیق از پایایی مطلوبی برخوردار بوده است.اطلاعات به دست آمده با استفاده از آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره به روش همزمان) و به وسیله نرم افزارSPSS 20موردتجزيه وتحليل قرار گرفت. نتایج نشان داد، بین هوش هیجانی و ابعاد آن با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مالی شرکت بیمه دانا رابطه معناداروجود دارد.

نرم افزار بودجه ريزي عملياتي الماس

اين نرم افزار امکانات زیر را در اختيار کاربر قرار مي دهد: جهت دانلود بروشور نرم افزار روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود بروشور شرکت

جهت اطلاع از فعالیتها و خدمات شرکت و دریافت بروشور گروه مشاوران پنکو روی لینک زیر کلیک نمایید:

فيلم هاي آموزشي

مجموعه فیلمهای آموزشی محاسبه قيمت تمام شده ، بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد را از طریق آدرس زیر دانلود نمایید: