معرفی مقالات فارسی  \  داده های پانلی در اقتصادسنجی

داده های پانلی در اقتصادسنجی


دانشجو زهرا خوشکام استاد راهنما مجید سرمد هادی جباری نوقابی


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم ریاضی سال انتشار: 1390

داده های پانلی اقتصادسنجی

چکیده: داده های پانلی به مجموعه داده هایی گفته می شود که بر اساس آن مشاهدات به وسیله تعداد زیادی از متغیرهای مقطعی (N) که اغلب به صورت تصادفی انتخاب می شوند در طول یک دوره زمانی (T) مشخص مورد بررسی قرار گرفته باشند. در این صورت این N×Tداده ی آماری را داده های پانلی یا داده های مقطعی-سری زمانی می نامند. به عبارت دیگر اگر ویژگی های داده های مقطعی برای دو سال یا بیشتر مورد بررسی قرار گیرند، ساختار شکل گرفته مشاهدات، مجموعه داده های پانلی یا مجموعه داده های طولی نامیده می شود. این مجموعه داده ها شامل مجموعه ای از اشیاء، کشورها، ایالات و غیره بوده که ویژگی های آن در طول زمان تکرار شود. به دلیل این که داده های پانلی دربرگیرنده هر دو جنبه داده های سری زمانی و مقطعی است، به کارگیری مدل های توضیح دهنده آماری مناسبی که ویژگی های آن متغیرها را توصیف کند، پیچیده تر از مدل های استفاده شده در داده های مقطعی و سری زمانی است. مهمترین مزیت استفاده از تجزیه و تحلیل های پانلی لحاظ کردن ناهمگنی گروه ها است. و از مهمترین معایب آن بی پاسخی است که در صورت فوت افراد یا نبود اطلاعات واحدهای دوره ارزیابی نتیجه می شود. روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی دو روش برآورد ضرایب در مدل های داده های پانلی است. آزمون هاسمن تعیین می کند که از کدام روش باید استفاده کرد. آزمون های دیگری هم در تجزیه و تحلیل های پانلی وجود دارد، مانند آزمون قابلیت ادغام، آزمون اثرات ثابت مخصوص فرد و زمان، آزمون بروش-پاگان، آزمون های ریشه واحد و هم انباشتگی که هر کدام مورد بخصوصی را بررسی می کند. روش ها و آزمون ها با دو نرم افزار ? Rو STATA عنوان می شوند.

نرم افزار بودجه ريزي عملياتي الماس

اين نرم افزار امکانات زیر را در اختيار کاربر قرار مي دهد: جهت دانلود بروشور نرم افزار روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود بروشور شرکت

جهت اطلاع از فعالیتها و خدمات شرکت و دریافت بروشور گروه مشاوران پنکو روی لینک زیر کلیک نمایید:

فيلم هاي آموزشي

مجموعه فیلمهای آموزشی محاسبه قيمت تمام شده ، بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد را از طریق آدرس زیر دانلود نمایید: