منابع  \  كارت امتيازي متوازن (BSC)  \  همسويي سازمان با استراتژي

همسويي سازمان با استراتژي

در كتاب‌ها و نوشته‌هاي اوليه مبدعان كارت امتيازي متوازن، كاربرد BSC  و ويژگي‌ها و مزاياي آن به طور عمده محدود به يك واحد كسب و كار مي‌شد. ليكن اكثر سازمان‌ها از چندين واحد كسب و كار و واحد‌هاي پشتيباني تشكيل شده‌اند و اگر چه كه كاربرد كارت امتيازي متوازن در يك كسب و كار روشن است، ولي چگونگي كاربرد آن در سطح شركت موضوع بعدي است كه بايد به آن پرداخته شود. به طور كلي پس از تدوين استراتژي سازمان، فرآيند همسو‌سازي در سازمان به اين صورت است:
1. شفاف‌سازي استراتژي‌هاي نقشه‌ استراتژي و كارت امتيازي متوازن سازمان براي هر يك از واحدهاي كسب و كار و پشتيباني و چگونگي تعامل و همكاري آنان براي ايجاد هم‌افزايي
2. ارتباط دادن نقشه استراتژي و كارت امتيازي سطح شركت با واحدهاي كسب و كار و واحدهاي پشتيباني، هيئت مديره، مشتريان كليدي، تامين‌كنندگان و شركا.
3. همسوسازي واحدهاي كسب و كار با استراتژي‌هاي سازمان
4. همسوسازي واحدهاي پشتيباني با واحدهاي كسب و كار
5. نظارت بر نحوه عملكرد واحدها و ايجاد فرآيند راهبري براي اطمينان از حفظ جايگاه همسو‌سازي در سازمان با بررسي نقشه‌هاي استراتژي و كارت‌هاي امتيازي بوجود آمده در سطح واحدها توسط مديران سازمان

مديريت شركت براي دستيابي به چنين نتيجه‌اي، نيازمند ابزاري است كه به وسيله آن بتواند واحدهاي مختلف سازمان را براي دستيابي به اهدافش رهبري و هدايت كند. به عبارت ديگر بحث همسو‌سازي، به دنبال شناسايي زمينه‌هاي ايجاد هم‌افزايي ايجاد شده در سازمان (به عنوان يك كل) مي‌باشد. منظور از هم‌افزايي ايجاد شده توسط واحدهاي مختلف يك شركت را مي‌توان چنين در نظر گرفت كه مجموع ارزش ايجاد شده توسط اين واحدها در زير چتر يك شركت، همواره بايد بيشتر از مجموع ارزش ايجاد شده توسط اين واحدها هنگامي كه به صورت مستقل عمل مي‌كنند، باشد. ارزش‌آفريني و ايجاد هم‌افزايي در شركت‌هاي هلدينگ با اختصاص سرمايه به واحدهاي عملياتي‌ صورت مي‌گيرد. كارايي و اثربخشي اين واحدهاي عملياتي دركنار هم، بسيار بيشتر از زماني است كه به صورت مستقل و جداگانه فعاليت مي‌كنند. اگر مديران شركت نتوانند ميان مجموعه‌هاي واحد كسب و كار و واحدهاي پشتيباني خود هم‌افزايي ايجاد كنند و يا بدتر موجب كاستن ارزش (هم‌كاهي) شوند،‌ موجوديت و چرايي گرد هم آمدن واحدهاي مختلف كسب و كار در كنار هم زير سوال مي‌رود.
استراتژي شركت بيان مي‌كند، كه چگونه شركت مي‌تواند با ايجاد ارزشي بيشتر از مجموع ارزش واحدهايش، از اين سرنوشت دور شود. يك سازمان براي ايجاد ارزش افزوده و و هم‌افزايي مجموعه‌هاي كسب و كار و ديگر واحدهاي پشتيباني خود، بايد فعاليت‌هاي آنان را همسو سازد و اين كار در حوزه استراتژي شركت قرار دارد كه نحوه ارزش‌ افزايي واحدها را تعريف مي‌كند. در اين حالت، سازمان به منابع جديدي براي خلق ارزش دست‌يافته كه به آن ارزش به‌وجود آمده در اثر نقش شركت مي‌گويند. عملكرد واحدها مختلف يك مجموعه، زير چتري واحد (شركت) براي دستيابي به صرفه مقياس و صرفه قلمرو صورت مي‌گيرد.
به عنوان مثال براي دستيابي به صرفه مقياس بايد منابع ويژه و با ارزشي چون سيستم‌هاي اطلاعاتي، گروه‌هاي تحقيق و توسعه و ... را ميان واحدهاي مختلف تسهيم كرد و از اين طريق به ارزش‌آفريني دست يافت. براي مثال، مي‌توان با ايجاد نقشه‌ها و كارت‌هاي امتيازي براي واحدهاي پشتيباني و خدماتي، ماهيت آنها را از مراكز هزينه به شركاي استراتژيك تغيير داد.
علاوه بر همسويي واحدهاي سازمان،‌ سيستم‌ها، ساختار، منابع انساني و فرآيندهاي مديريتي نيز بايد درجهت استراتژي‌ همسو شوند. به عنوان نمونه، هزينه‌هاي پشتيباني و حقوق و دستمزد، در صورتي توجيه دارد كه با همسوسازي تمامي واحدهاي مختلف زير نظر آنها، بتوان منبع جديدي را براي ارزش‌ آفريني در سازمان ايجاد كرد.
  

نرم افزار بودجه ريزي عملياتي الماس

اين نرم افزار امکانات زیر را در اختيار کاربر قرار مي دهد: جهت دانلود بروشور نرم افزار روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود بروشور شرکت

جهت اطلاع از فعالیتها و خدمات شرکت و دریافت بروشور گروه مشاوران پنکو روی لینک زیر کلیک نمایید:

فيلم هاي آموزشي

مجموعه فیلمهای آموزشی محاسبه قيمت تمام شده ، بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد را از طریق آدرس زیر دانلود نمایید: