مديريت استراتژيك

اين ديدگاه در دهه 1980 با هدف ايجاد هماهنگي و انسجام هرچه بيشتر در اهداف و برنامه‌هاي سازماني و نيز اطمينان از اجرا و پياده سازي طرح‌ها ظهور كرد.
مديريت استراتژيك، اصطلاحي است كه جهت تشريح فرآيند تصميم‌گيري و اجرا مورد استفاده قرار مي‌گيرد. به اين ترتيب مديريت استراتژيك عبارت است از جريان تصميم‌ها و فعاليتهايي كه منجر به ايجاد يك يا چند استراتژي موثر براي نيل به اهداف مي‌شود. به همين طريق فرآيند مديريت استراتژيك روشي است كه در آن استراتژيست‌ها به تعيين اهداف و تصميم‌گيري استراتژيك مي‌پردازند.
در اين فراگرد سه عنصر اساسي مطرح مي‌شود كه عبارتند از:
ـ توسعه استراتژي
ـ اجراي استراتژي
ـ كنترل و ارزيابي استراتژي
در راستاي اين فراگرد مديريت استراتژيك بايد، چهارعامل كليدي را كه متفقاً موجب تحقق برنامه مي‌شوند، در نظر داشت. اين عوامل عبارتند از:
ـ محيط اجراي برنامه (نحوه ارتباطات، سازگاري وغيره)
ـ استراتژي و برنامه (اهداف، راهبرد، سياستها و طرحهاي عملي)
ـ ساختار سازماني (وظائف محوله، تعيين حدود مسئوليتها و اختيارات تفويض شده، سيستم گزارش دهي و غيره)
ـ فرآيند ارتباطات درون سازماني (تاثيرگذاري بر رفتار كاركنان، روشهاي جلب مشاركت، تخصيص منابع، اجراي برنامه و غيره)
تفاوت هاي اصلي برنامه ريزي استراتژيك و برنامه ريزي بلندمدت را مي توان در جدول زير خلاصه نمود.

 

برنامه‌ريزي استراتژيك[1]

برنامه‌ريزي بلند مدت[2]

مفروضات

سيستم باز است و همانطور كه جامعه تغيير مي‌كند سازمان نيز بايد تغيير كند.

سيستم بسته است و برنامه‌هايث كوتاه مدت و طرحهاي بلند مدت در داخل آن سيستم تدوين و توسعه مي‌يابند.

تمركز روي

فرآيند برنامه‌ريزي، تعيين ماموريت، رسالت، تحليل محيط خارجي و ظرفيت سازماني و آموزش كاركنان سازماني است.

طرح نهايي، برنامه و تحليل داخلي سازمان است.

برنامه‌ريزي توسط

گروه كوچكي از برنامه ريزان و شركت وسيع افراد ذينفع صورت مي‌گيرد.

اداره يا بخش، برنامه‌ريز يا افراد متخصص و حرفه‌اي صورت مي‌گيرد.

تصميم گيري

بر اساس تمايلات و تحليل روند‌هاي جاري و مشخص صورت مي‌گيرد.

بر اساس اطلاعات موجود صورت مي‌گيرد.

تاكيد روي

تغييرات برون سازماني، ارزشهاي سازماني و اقدامات پيشگامانه است.

تغييرات درون سازماني، روشهاي برنامه‌ريزي و برنامه‌ريزي درون سازماني است.

آينده نگري

سوال مي‌كند چه تصميماتي بر اساس درك موقعيت پنج سال آينده ولي متناسب با وضعيت حال اتخاذ مي‌شود.

بر اهداف دراز مدت و كوتاه مدت از حال تا پنج سال آينده تمركز دارد.

استوار است بر اساس

تصيم‌گيري خلاق و بصيرت آميز. اين كه چگونه سازمان را بر اساس محيط در حال تغيير آينده هدايت كرد و كدام فرآيند سازماني قادر به اتخاذ بهترين تصميم و پيش‌بيني آينده است و مي‌تواند بر اساس توافق همگاني عمل كند.

مجموعه‌اي است از اطلاعات مرتبط به هم و مفصل سازماني و برنامه واحدهاي مختلف سازماني و نمايندگي‌هاي مربوطه و توانايي بودجه‌هاي جاري.

فرآيند برنامه‌ريزي بصورت

از بالا به پايين و در سطوح فوقاني و مديريت استراتژيك سازمان صورت مي‌گيرد.

فرآيندي از پايين به بالا و در سطوح پايين سازمان صورت مي‌گيرد.

نوع ديد

با در نظر گرفتن بهترين و بدترين  حالت سعي در برنامه‌ريزي واقع بينانه‌تري دارد.

برنامه‌ريزي بلند مدت تا حدود زيادي خوشبينانه است.

تغيير پذيري

از آنجا كه با ديد كلي و يكپارچه به مسائل نگاه مي‌كند تغيير پذيري كمتري داشته هماهنگي و سازگاري بيشتري با برنامه‌هاي جزئي تر ايجاد مي‌كند.

فرآيند برنامه ‌ريزي بلند مدت بندرت ثابت مي‌ماند و كمتر با برنامه‌هاي جزئي و انفرادي هماهنگ مي‌شود.

گرايش بر

برنامه‌ريزي و هدف‌گذاري كيفي و انعطاف‌پذيري است.

برنامه‌ريزي و هدف‌گذاري كمي است كه انعطاف‌پذيري و شرايط واقع بينانه كمتري دارد.[1] . Strategic Planning

[2]. Long Range Planning

  

نرم افزار بودجه ريزي عملياتي الماس

اين نرم افزار امکانات زیر را در اختيار کاربر قرار مي دهد: جهت دانلود بروشور نرم افزار روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود بروشور شرکت

جهت اطلاع از فعالیتها و خدمات شرکت و دریافت بروشور گروه مشاوران پنکو روی لینک زیر کلیک نمایید:

فيلم هاي آموزشي

مجموعه فیلمهای آموزشی محاسبه قيمت تمام شده ، بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد را از طریق آدرس زیر دانلود نمایید: