منابع  \  برنامه ريزي راهبردي  \  مراحل برنامه ريزي

مراحل برنامه ريزي

هيچ‌يك از مؤلفان در مباحث خود همة مراحل هجده‌گانة برنامه‌ريزي را به صراحت مطرح نكردند. در واقع پژوهشگران مختلف از مفهوم و مراحل برنامه‌ريزي درك بسيار متفاوت‌ داشتند. ظاهراً راسل‌ اي‌كاف قاطبة مراحل را در بحث‌هاي خود منظور كرده‌است. ولي اين مباحث به عنوان مراحل متوالي ارايه نشده اشت، بلكه بر اثر مداقه در اثر وي مي‌توان به چنين مراحلي دست‌ يافت.
چرا فهرست مراحل برنامه‌ريزي، پيشنهادشده توسط پژوهشگران مختلف، متفاوت است؟ علل و دلايل عديده‌اي براي تفاوت‌ها مي‌توان استنباط كرد كه از آن جمله‌اند:
الف- پژوهشگران يادشده از ديدگاه مختلف به برنامه‌ريزي مي‌نگرند. پاره‌اي صرفاً به بحث‌هاي نظري در بارة برنامه‌ريزي مي‌پردازند، از اينرو انتظار مي‌رود كه به برخي از جنبه‌هاي برنامه‌ريزي چندان حساس نباشند. اين مباحث در بسياري از موارد عملي رخ مي‌دهد. نمونه‌ روشن، بحث‌هاي تين‌ برگن (1363) است كه پيش از اين بحث شد.
ب- برخي از پژوهشگران به برنامه‌ريزي براي يك حيطة معين توجه دارند، مانند برنامه‌ريزي نيروي انساني يا برنامه‌ريزي راهبردي و هكذا. ممكن است ملازمات حيطة معين سبب شود تا پاره‌اي از مراحل منطقي  برنامه‌ريزي (اعم از منطق نظري و يا عملي) ديده نشود.
ج- فقدان تعاريف روشن براي عناوين مراحل به نوبة خود موجد نا‌همانندي و ناهمگوني مراحل است. براي نمونه، پاره‌اي از پژوهشگران در مباحث خود با دقت و موشكافي تفاوت مفاهيم نظارت، ارزيابي و كنترل را منظور نكرده‌اند. از اينرو به تسامح اين واژه‌ها را مترادف هم دانسته‌اند. ممكن است مطرح شود كه چرا اين كاستي رفع نشده است. ظاهراً آن دسته كه در عمل برنامه‌ريزي مي‌كنند، كمتر به نظريه‌پردازي دست‌ مي‌زنند. در نقطه مقابل، نظريه‌پردازان كمتر امكان تجربة عملي دارند. از اينرو، در بسياري اوقات مراحل عملي بدون پردازش نظري باقي مي‌ماند و نظريه‌پردازي از رموز و غموز تجارب ميداني بي‌بهره مي‌شود.
د- متأسفانه بسياري از پژوهشگران از مفاهيم بنيادي برنامه‌ريزي مانند "هماهنگي" (coordination) غفلت نموده‌اند. مي‌توان استنتاج كرد كه اين پژوهشگران يا نظراً دچار غلفت شدند و يا صرفاً به برنامه‌ريزي موضوع‌هاي كوچك پرداختند كه اهميت مفهوم "هماهنگي" در آن‌ها دريافت نشد. به هر صورت، مراحل پيشنهادي‌شان دچار خلل و خدشة اساسي است.
ه- شايد عمده‌ترين اشكال در ناهمانندي تعاريف برنامه‌ريزي و نابساماني مراحل برنامه‌ريزي، رويكرد غير‌سيستمي به "برنامه‌ريزي" است. به ويژه اينكه برنامه‌ريزي داراي مراحل عديده است و اهمّيت مراحل يكسان نيست. برخي از پژوهشگران، بر حسب موضوع مورد برنامه‌ريزي، دقت مورد نياز، و توانمندي تحليلي و پژوهشي خود به بعضي از مؤلفه‌هاي سيستم برنامه‌ريزي پرداخته و از بعضي ديگر غفلت نموده‌اند. اين كاستي با اعمال رويكرد سيستمي جبران‌پذير است.
و- مراحل هجده‌گانه براي بسياري از مخاطبان موجب پراكندگي ذهن مي‌شود. به لحاظ درك ساختاري از مفهوم برنامه‌ريزي، لازم است مراحل كلي‌تر فراهم شود. براي اين منظور لازم است مراحل هم‌سنخ (type) ادغام شوند. به عبارت ديگر مجموعة مراحل كلي پالايش‌يافته از مراحل تفصيلي مبنا فراهم شود.
  

نرم افزار بودجه ريزي عملياتي الماس

اين نرم افزار امکانات زیر را در اختيار کاربر قرار مي دهد: جهت دانلود بروشور نرم افزار روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود بروشور شرکت

جهت اطلاع از فعالیتها و خدمات شرکت و دریافت بروشور گروه مشاوران پنکو روی لینک زیر کلیک نمایید:

فيلم هاي آموزشي

مجموعه فیلمهای آموزشی محاسبه قيمت تمام شده ، بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد را از طریق آدرس زیر دانلود نمایید: