منابع  \  بودجه‌ريزي مبتنی بر عملکرد  \  انواع بودجه‌ريزي مبتنی بر عملکرد

انواع بودجه‌ريزي مبتنی بر عملکرد

انواع بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد
نكته قابل توجه ديگر اين است كه نظام بودجه‌ريزي مبتنی بر عملکرد چه در مرحله تدوين بودجه و چه در مرحله اجراي بودجه به ترتيب در سه مرحله به تكامل مي رسد.
  •   بودجه مبتنی بر عملکرد نمايشي: در اين نظام تنها به تهيه فرم هاي مربوطه و شناسايي خدمات سازمان ها و تعيين قيمت تمام شده بسنده مي شود و نمايشي از بودجه عملياتي شكل مي گيرد. در مرحله اجراي اين بودجه، اعتبارات بر اساس عملكرد تخصيص نمي يابد. بلكه با هدف افزايش شفافيت در سازمانها بدون برقراري ارتباط ميان خروجي ها و ورودي ها تنها به نشان دادن ميزان ارتباط ريالي هر خروجي با ورودي ها و منابع سازماني بسنده مي شود.
  •   بودجه مبتنی بر عملکرد خروجي محور: در اين نظام بودجه‌ريزي، سازمان اقدام به شناسايي خروجي ها (محصولات و خدمات) ‌و نيز فعاليت هايي كه منجر به اين توليد اين خروجي ها ميشود، مي پردازد. بدين معني كه تنها به تعيين اهداف سالانه بسنده مي كند و به هدف گذاري بلند مدت نمي پردازد. همچنين از روش هاي حسابداري قيمت تمام شده براي محاسبه بهاي تمام شده هر واحد خروجي توليد شده استفاده مي گردد. در اين نوع بودجه، تخصيص اعتبارات بر اساس ميزان تحقق اهداف كمي سالانه ( ميزان توليد محصولات و خدمات) در دوره هاي زماني از طريق ارزيابي عملكرد دوره اي و بر اساس بهاي تمام شده هر واحد محصول يا خدمت توليد شده صورت مي گيرد.
  •   بودجه مبتنی بر عملکرد پيامد محور: ‌دراين نظام بودجه‌ريزي، سازمان تلاش مي كند در كنار شناسايي خروجي‌ها و فعاليت ها به شناسايي پيامد ها ( اهداف بلند مدت)‌ نيز اقدام كند. براي مثال سازمان مديريت پسماندها يك سري فعاليت هايي را براي دفع يك ميليون تن زباله (هدف سالانه) انجام مي دهد تا به پيامد "افزايش بهداشت عمومي شهر" دست يابد (هدف بلند مدت). در اين نظام، تخصيص بودجه بر مبناي تحقق اهداف بلند مدت انجام مي شود.
   

نرم افزار بودجه ريزي عملياتي الماس

اين نرم افزار امکانات زیر را در اختيار کاربر قرار مي دهد: جهت دانلود بروشور نرم افزار روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود بروشور شرکت

جهت اطلاع از فعالیتها و خدمات شرکت و دریافت بروشور گروه مشاوران پنکو روی لینک زیر کلیک نمایید:

فيلم هاي آموزشي

مجموعه فیلمهای آموزشی محاسبه قيمت تمام شده ، بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد را از طریق آدرس زیر دانلود نمایید: