نرم افزار  \  نرم افزار هزینه یابی بر مبنای فعالیت

نرم افزار هزینه یابی بر مبنای فعالیت

ماژول محاسبه و مديريت قيمت تمام شده كالا و خدمات بر اساس تكنيك هزينه يابي بر مبناي فعاليت (ABC) يکي از اصلي ترين زيرسيستمهاي نرم افزار حسابداري مديريت الماس است که جهت محاسبه و مديريت قيمت تمام شده كالاها، خدمات، پروژه ها، سفارشات (Orders) و ساير موضوعات هزينه (Cost Objects) به كار ميرود.
اگرچه روش پيشنهادي اين نرم افزار جهت محاسبه قيمت تمام شده، روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت يا Activity Based Costing مي باشد ولي اين ماژول قابليت محاسبه بر اساس روشهاي ديگر همچون حسابداري صنعتي، هزينه يابي استاندارد و ... را نيز دارا ميباشد.

تعاريف پايه و ايجاد مدل‌هاي هزينه
 • تعريف اقلام هزينه و منابع (Resource)
 • تعريف فرآيندها و فعاليت‌ها (Activity)
 • تعريف خدمات، برنامه‌ها و اهداف راهبردي (Cost Object)
 • قابليت تعريف ماژول‌هاي بيشتر در جهت شخصي سازي مدل هزينه
 • تعريف محرك منابع (Resource Driver)
 • تعريف محرك فعاليت (Activity Driver)
 • استفاده از ويرايشگر فرمول توسط كاربر جهت تعريف محرك‌هاي محاسباتي
 • تعريف سازمان‌ها و واحدهاي وابسته
 • تعريف سناريوهاي متنوع هزينه‌اي
 • تعريف دوره‌هاي زماني مختلف جهت محاسبات مدل
 • تعريف ويژگي‌هاي فعاليت‌ها، موضوعات هزينه و اقلام هزينه ‌


انتسابات
 • انتساب منابع به فعاليت‌ها
 • انتساب فعاليت‌ها به موضوعات هزينه
 • انتساب فعاليت‌ها به فعاليت‌هاي ديگر
 • انتساب هزينه‌هاي مستقيم به موضوعات هزينه
 • انتساب فعاليت‌ها به خدمات
 • انتساب خدمات به برنامه‌ها
 • انتساب برنامه‌ها به اهداف راهبردي
 • انتساب مجدد منابع (Resource Reallocation)
 • قابليت انتساب هزينه بين سازمان‌ها
 • قابليت انتساب هزينه بين تركيبات هزينه‌اي

موتور محاسباتي (Calculation Engine)
 • محاسبه بهاي تمام شده فعاليت‌ها، خدمات، برنامه‌ها و اهداف راهبردي
 • محاسبه بهاي تمام شده يك واحد خدمت ارائه شده/ يك واحد محصول توليد شده
 • محاسبه هزينه سربار هر فعاليت
 • محاسبه هزينه مستقيم هر فعاليت
 • تسهيم هزينه ها با روش دوطرفه رياضي - Reciprocal Allocation
 • بخش مديريت منابع درآمدي
 • تعريف سرفصل‌هاي درآمدي
 • تعريف سناريوهاي مختلف درآمدي
 • محاسبه درآمد در سناريوهاي مختلف و دوره‌هاي زماني انتخاب شده
 • قابليت اجراي Time-Driven Activity Based Costing
 • قابليت كپي يك سناريو به سناريوهاي مختلف
 • تحليل سناريوهاي مختلف با استفاده از روش What-If Analysis
 • ارائه تحليل‌هاي رديابي (Traceability)
 • قابليت طراحي و اجراي مدل‌هاي مختلف هزينه‌يابي علاوه بر هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت براي مواجهه با محيط‌هاي مختلف كاري و تجارينرم افزار بودجه ريزي عملياتي الماس

اين نرم افزار امکانات زیر را در اختيار کاربر قرار مي دهد: جهت دانلود بروشور نرم افزار روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود بروشور شرکت

جهت اطلاع از فعالیتها و خدمات شرکت و دریافت بروشور گروه مشاوران پنکو روی لینک زیر کلیک نمایید:

فيلم هاي آموزشي

مجموعه فیلمهای آموزشی محاسبه قيمت تمام شده ، بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد را از طریق آدرس زیر دانلود نمایید: