منابع  \  بودجه‌ريزي مبتنی بر عملکرد  \  مزاياي استقرار بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد

مزاياي استقرار بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد

مزاياي استقرار بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد
 •     افزودن كارايي و اثربخشي به ساير كاركردهاي سنتي بودجه
 •     تمركز بر روي ‹خروجي ها و نتايج› به جاي ‹وروديها و منابع›
 •     برقراري ارتباط شفاف ميان منابع صرف شده و كالا و خدمات ارائه شده (ميزان مصرف از منابع در هر يك از خروجي ها)
 •     ايجاد امكان تجزيه و تحليل هزينه فعاليت ها و خروجي ها(كالا و خدمات) جهت كاهش هزينه فعاليت ها
 •     تبديل اسناد بودجه به ابزارهاي مورد نياز برنامه ريزي اقتصادي و مديريت
 •     مديريت عملكرد سازماني و ترويج ابزارهاي حسابداري مديريتي
 •     محاسبه، شناسايي و مقايسه خدمات بر حسب بهاء تمام شده واقعي هر خدمت با موارد مشابه
 •     افزايش انگيزه مديران و كاركنان براي ارائه خدمات با هزينه كمتر و نيز كميت وكيفيت بالاتر از طريق توزيع بخشي از منافع حاصل از صرفه جويي هاي به عمل آمده
 •     متناسب سازي اختيارات و مسئوليتهاي مديران 
 •     استانداردسازي خدمات از طريق شناسايي شيوه هاي برتر ارائه خدمات و ترويج و تعميم آنها 
 •     مديريت هزينه و اصلاح الگوي مصرف منابع
 •     شفاف سازي در زنجيره ارزش سازماني و ايجاد امكان مديريت زنجيره براي افزايش كارايي و اثربخشي منابع
 •     ايجاد امكان واگذاري بخشي از خدمات به بخش غير دولتي و اشخاص حقيقي و حقوقي تعيين صلاحيت شده
 •     افزايش توان كارشناسي در فرايند اخذ بودجه از مراجع ذيربط
 •     تعيين عملكرد مالي و امكان ايجاد مبنايي براي ارزيابي عملكرد مالي واحدهاي مختلف
 •     ايجاد امكان بررسي ميزان عدالت در تخصيص اعتبارات
 •     ايجاد امكان مقايسه وضع موجود با بهاء تمام شده استاندارد در كشور و ساير كشورها
 •     ايجاد امكان تجزيه و تحليل و مديريت هزينه هاي سربار و غير مستقيم به هزينه هاي مستقيم 

نرم افزار بودجه ريزي عملياتي الماس

اين نرم افزار امکانات زیر را در اختيار کاربر قرار مي دهد: جهت دانلود بروشور نرم افزار روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود بروشور شرکت

جهت اطلاع از فعالیتها و خدمات شرکت و دریافت بروشور گروه مشاوران پنکو روی لینک زیر کلیک نمایید:

فيلم هاي آموزشي

مجموعه فیلمهای آموزشی محاسبه قيمت تمام شده ، بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد را از طریق آدرس زیر دانلود نمایید: