سوابق اجرایی  \  كنفرانس‌هاي بين‌المللي  \  دومین كنفرانس بودجه ريزي عملياتی

دومین كنفرانس بودجه ريزي عملياتی

معرفي كنفرانس
دومين كنفرانس بين المللي بودجه ريزي عملياتي با محوريت تمركز و عدم تمركز در نظام بودجه ريزي عملياتي و نيز محاسبه و مديريت قيمت تمام شده در 18 و 19 ارديبهشت ماه 1387 در تالار بزرگ كشور برگزار گرديد.
در اين كنفرانس كه به دبيري آقاي دكتر عادل آذر نماينده وقت مجلس شوراي اسلامي و دبيري علمي آقاي محمود عسكري آزاد معاون وقت وزارت رفاه سازماندهي گرديد، بيش از 1900نفر از كارشناسان، مديران، دانشجويان و اساتيد دانشگاه شركت كردند و از ميان 80 مقاله ارائه شده به كنفرانس، 12 مقاله منتخب، 7 كارگاه آموزشي و 15 سخنراني ارائه گرديد.

اهداف كنفرانس   
 • آشنايي با رويكردها و مفاهيم عدم تمركز در نظام بودجه ريزي عملياتي 
 • آشنايي با نظام بودجه ريزي به عنوان ابزاري براي توسعه اقتصادي و توزيع هدفمند و عادلانه منابع 
 • آشنايي با تجارب كشورهاي ديگر در تمركز زدايي از نظام بودجه ريزي عملياتي 
 • آشنايي با متخصصين و صاحبنظران داخلي و خارجي درحوزه تمركز زدايي از نظام بودجه ريزي عملياتي 
 • فرهنگ سازي و بسترسازي رويكرد نتيجه گرايي دردولت 
 • آشنايي با رويكردها ،مفاهيم و شيوه هاي محاسبه قيمت تمام شده 
 • آشنايي با رويكردها ،مفاهيم و شيوه هاي مديريت قيمت تمام شده 
 • آشنايي با كاربردهاي محاسبه قيمت تمام شده 
 • آشنايي با تجارب كشورهاي ديگر درمحاسبه و مديريت قيمت تمام شده 
 • آشنايي با تجارب موفق درداخل كشوردرمحاسبه و مديريت قيمت تمام شده 
 • آشنايي با راه حل هاي مديريتي و محصولات نرم افزاري موجود درزمينه محاسبه و مديريت قيمت تمام شده 
 • بررسي چالش هاي پيش روي دراجراي ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه كشور دراستقرار نظام حسابداري ومديريت قيمت تمام شده دردولت 
 • برقراري ارتباط نزديك روسا و مديران دستگاهاي اجرايي و تبادل تجربيات 
 • آشنايي با متخصصين و صاحبنظران داخلي و خارجي درحوزه محاسبه و مديريت قيمت تمام شده 
 
محورهاي كنفرانس
  
1.تمركز و عدم تمركز در نظام بودجه ريزي عملياتي
2.نظام بودجه عملياتي در دولت‌هاي محلي و استاني
3.بودجه ريزي عملياتي و توزيع هدفمند و عادلانه منابع
4.چالش هاي عدم تمركز در نظام بودجه ريزي عملياتي 
5.عدم تمركز در نظام بودجه ريزي عملياتي و اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي 
6.مطالعه موردي كشورهاي موفق در تمركز زدايي از نظام بودجه ريزي عملياتي
7.سيرتحولات تاريخي محاسبه و مديريت قيمت تمام شده دردولت
8.نگاه اقتصادي به فعاليت هاي دولت ـ چالش ها و فرصت ها 
9.كاربردهاي محاسبه و مديريت قيمت تمام شده در بودجه ريزي عملياتي
10.محاسبه و مديريت قيمت تمام شده و اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي 
11.شيوه هاي محاسبه قيمت تمام شده 
12.هزينه يابي و مديريت برمبناي فعاليت 
13.بودجه ريزي بر مبناي فعاليت 
14.كاربردهاي محاسبه قيمت تمام شده 
    • ارزيابي و مديريت عملكرد 
    • بودجه ريزي عملياتي 
    • برون سپاري 
    • خصوصي سازي 
    • قيمت گذاري 
    • همسو سازي فعاليت ها با برنامه هاي بلند مدت 
    • ادغام يا تفكيك وظايف، واحدها ياسازمان ها 
15.شيوه هاي مديريت قيمت تمام شده 
    • مديريت و مهندسي مجدد سيستم ها وفرآيندها 
    • استاندارد سازي 
    • اصلاح ساختارو تشكيلات سازماني 
    • سيستم هاي مديريت كيفيت و تعالي سازماني 
    • اجراي فصل نوسازي دولت و ارتقاي اثربخشي حاكميت قانون برنامه چهارم توسعه
    • استقرار نظام بهره وري 
    • استقرار دولت الكترونيك 
    • استقراركارت امتيازي متوازن  
16.مطالعه موردي سازمان هاي موفق ايراني  
17.چالش هاي مديريت قيمت تمام شده دركشور 
    • نظام انگيزشي و اختيارات مديران 
    • نظام پاسخگويي مديران و كاركنان 
    • نظام كنترل و نظارت 
    • نظام بودجه ريزي كشور 
    • قوانين و مقررات مالي و محاسباتي

مخاطبان كنفرانس   
 • مديران و رؤساي دستگاه ها و سازمان هاي دولتي 
 • مديران عامل و اعضاي هيأت رئيسه موسسات و سازمان هاي مالي و بيمه اي دولتي و خصوصي 
 • معاونين توسعه مديريت و سرمايه انساني، اداري، مالي و نيروي انساني دستگاه‌هاي ذيربط  
 • مديران مالي و بودجه، مراكز توسعه فن آوري و تحول اداري  
 • كارشناسان مالي و بودجه اي دستگاه ها و سازمان هاي ذيربط دولتي و خصوصي  
 • كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ومركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي  
 • سازمان هاي نظارتي و مالي، محاسباتي و حسابرسي  
 • حسابداران، حسابرسان و مشاورين مالي  
 • اعضاي هيأت علمي دانشكده هاي مديريت و حسابداري دانشگاه ها  
 • دانشجويان مديريت و حسابداري  
 • نهادهاي عمومي غير دولتي و انجمن هاي علمي و تخصصي در زمينه مديريت و حسابداري  
 • كارآفرينان و سرمايه گزاران بخش خصوصي  
 • شركت هاي خدمات نرم افزاري و مشاوره مديريت

ساختار كنفرانس
 • دبير كنفرانس : دكتر عادل آذر ـ استاد دانشگاه و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي 
 •  معاون دبير كنفرانس : دكتر رونالد مك گيل ـ مشاورارشد سازمان توسعه سرمايه سازمان ملل 
 • دبير كميته علمي : دكتر محمود عسكري آزاد ـ معاون سياستگذاري و برنامه ريزي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، دبير كميته علمي 
 • دبير كميته صنعت : مهندس سعيد نبوي 
 • مشاور عالي كنفرانس: مهندس محمد حسن آبادي  ـ مشاور معاونت سياستگذاري و برنامه ريزي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ، مشاور عالي كنفرانس 
 • رئيس هيات مديره گروه مشاوران پنكو: مهندس عليرضا صراف ـ مدير گروه مشاوران پنكو و برگزاركننده كنفرانس 
 • دبير و هماهنگ كننده امور استانها : مهندس نوري قراجلر

كميته علمي     
 • دكتر محمود عسكري آزاد معاون سياستگذاري و برنامه ريزي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، دبير كميته علمي 
 • دكتر محمد كردبچه مشاور معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور 
 • دكتر علي محمد شاعري معاون برنامه ريزي و پشتيباني وزارت كشور 
 • دكتر سيد حميد پور محمدي معاون امور بانكي ، بيمه و شركتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي 
 • مهندس علي نقي بروجردي معاون منابع انساني و توسعه مديريت وزارت امور اقتصادي و دارايي 
 • دكتر علي عسكري معاون اموراقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور 
 • دكتر مسعود ابوالحلاج مديركل بودجه و منابع وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي 
 • دكتر مهدي فتحي رياست دانشگاه علوم پزشكي ايران
 • دكتر محمود بيگلر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي ايران 
 • دكتر قاسمي مدير دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي 
 • مهندس علي صفدري رئيس مركز نوسازي وتوسعه فناوري اداري معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
 • دكتر محمد ابراهيم پورزرندي رييس محترم مركز تحقيقات و برنامه ريزي بانك ملت
 • مهندس محمد رضا عبدي معاون محترم برنامه ريزي و فناوري اطلاعات  سازمان امور مالياتي كشور  
 • دكتر جواد جاسبي مدير گروه مديريت صنعتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات 
 • دكتر رضا نظري عضو محترم شوراي مديريت مجله حسابرس 
 • دكتر عزيز عالي ور محقق ارشد مركز تحقيقات تخصصي سازمان حسابرسي 
 • دكتر احمد مدرسي عضو هيات علمي دانشگاه تهران 
 • مهندس محمد حسن آبادي مشاور معاونت سياستگذاري و برنامه ريزي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ، مشاور عالي كنفرانس 
 • مهندس عليرضا صراف مدير گروه مشاوران پنكو و برگزاركننده كنفرانس

سخنرانان كليدي
 • چالش هاي استقرار بودجه ريزي عملياتي در كشور- مهندس باهنر نايب رييس مجلس شوراي اسلامي
 • راهنماي عمل بودجه‌ريزي عملياتي و توسعه اقتصادي محلي و استاني براي دستيابي به اهداف عملكردي و كاهش محروميت ـ دكتر رونالد مك گيل، مشاور ارشد سازمان ملل و معاون دبير كنفرانس
 • الگوي پيشنهادي مركز پژوهش‌هاي مجلس براي تأمين حقوق قوه مقننه در بررسي و رأي به بودجه (پيش نيازهاي بودجه‌ريزي عملياتي) ـ دكتر احمد توكلي، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي
 • طراحي نقشه استراتژي ملي براي دستيابي به سند چشم انداز، مطالعه موردي كشور سنگاپورـ آندرو ليم مشاور ارشد محاسبه و مديريت قيمت تمام شده در آسيا
 • اصلاحات در نظام مالي بخش بهداشت و درمان در راستاي محاسبه قيمت تمام شده ـ مهندس مسعود ابوالحلاج، مديركل بودجه ومنابع وزارت بهداشت
 • پيشنهاد روشي بهينه براي محاسبه ومديريت قيمت تمام شده فعاليت‌ها و خدمات در دولت ـ مهندس علي صفدري، رييس مركز نوسازي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
 • بودجه‌ريزي عملياتي شهروند مدار در سطح استان ها و دولت هاي محلي ـ دكتر انور شاه، مشاور ارشد بانك جهاني
 • نقش ديوان محاسبات در استقرار نظام بودجه‌ريزي عملياتي ـ دكتر غفور پاكنهاد، معاون حقوقي، امور مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور
 • مدل اصلاحات در شركت‌هاي دولتي با جهت گيري اصلاح بودجه آنها ـ دكتر سيد حميد پورمحمدي، معاون امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي
 • نقش مجلس شوراي اسلامي در بودجه‌ريزي عملياتي ـ مهندس رضا عبداللهي، رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي
 • نقش حسابداري و حسابرسي در بودجه‌ريزي عملياتي ـ دكتر جعفر باباجاني، عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي
 • بودجه‌ريزي عملياتي در سطح محلي و استاني در كشور ارمنستان ـ خانم سوزان باگراتوني، مشاور دولت ارمنستان در استقرار نظام بودجه‌ريزي عملياتي
 • بودجه‌ريزي عملياتي، الزامات و موانع آن در ايران ـ دكتر قاسمي، مدير دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي
 • تجربه استقرار بودجه‌ريزي عملياتي در سازمان صداوسيما ـ مهندس عباس مهدوي، مديركل بودجه سازمان صداوسيما
 • ميزگرد تخصصي با عنوان تخصيص هدفمند و عادلانه منابع ـ دكتر رونالد مك گيل ـ دكتر انور شاه ـ دكتر محمود عسكري آزاد ـ دكتر عادل آذر

مقالات برگزيده 
 • برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي بر مبناي فعا ليت ABPB ـ رويكردي نوين در برنامه‌ريزي، دكتر محمد حسن قلي زاده، محمود صانعي، مهدي سالاري
 • اندازه گيري توليدات علمي و فناوري و طراحي مدلي براي بودجه‌ريزي دستگاهاي پژوهشي و فناوري بر مبناي قيمت تمام شده خروجي‌هاي علم و فناوري، فاطمه پورطالعي
 • بودجه‌ريزي هوشمند، دكتر بذرافشا ن، سيد جمال الدين موسوي
 • مطالعه‌ي تطبيقي سيستم قيمت تمام شده‌ي خدمات پستي كشور استراليا با خدمات پستي ايران، مرتضي رسول رويسي، مهدي شيخ زاده مرند
 • موانع و نارسائيهاي سيستم حسابداري بهاي تمام شده محصولات كشاورزي، احمد پيفه
 • ارائه يك مدل رياضي براي تخصيص هزينه در سازمانهايي كه واحدهاي مستقل مشابه در كشوردارند، سهراب دل انگيزان، نعمت محمد نژاد
 • بررسي نقش معماري سازماني دراستقرار نظام بودجه‌ريزي عملياتي، دكتر امين عميد، حامد دهقانان
 • تعيين بهاي تمام شده يك متر مكعب آب و دفع فاضلاب در شركتهاي آب و فاضلاب، مسعود خشائي، محمد داودآبادي
 • شناسايي موانع استقرار بودجه عملياتي در گمرك جمهوري اسلامي ايران بر اساس مدل شه، محمود اسعدي، محسن ابراهيمي، جبار با باشاهي
 • راهكارهاي تغيير نظام بودجه‌ريزي در ايران ازهزينه اي به عملياتي، دكتر علي قنبري، نوشين خاني
 • ساختمانهاي دولتي و بودجه‌ريزي عملياتي، محمد آئيني
 • هزينه يابي بر مبناي فعاليت در بانكداري الكترونيكي، عليرضا نجابي

كارگاه هاي تخصصي
 • استقرار نظام جامع مديريت عملكرد استراتژيك با استفاده از رويكرد كارت امتيازي متوازن (BSC): مطالعه موردي شركت‌هاي نفت و پتروشيمي، ناريش ماكيجاني 
 • محاسبه و مديريت قيمت تمام شده خدمات درماني با استفاده از تكنيك هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت (ABC): مطالعه موردي بيمارستان Changi General سنگاپور، آندروليم
 • محاسبه و مديريت قيمت تمام شده خدمات با استفاده از تكنيك هزينه يابي بر مبناي فعاليت (ABC): مطالعه موردي سازمان امور مالياتي، آندرو ليم 
 • استقرار نظام جامع برنامه‌ريزي استراتژيك و مديريت عملكرد با استفاده از رويكرد كارت امتيازي متوازن (BSC): مطالعه موردي بيمارستان Rumah Sakit اندونزي، ناريش ماكيجاني 
 • معرفي نرم‌افزار حقوق و دستمزد بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري و نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مهندس علي غلامي 
 • معرفي نرم‌افزار متداولترين و پرفروش‌ترين نرم‌افزار كارت امتيازي متوازن (نظام جامع مديريت عملكرد استراتژيك ) در دنيا ـ مهندس علي غلامي، دكتر فرشيد محمدنژاد 
 • استقرار نظام جامع مديريت عملكرد استراتژيك با استفاده از رويكرد كارت امتيازي متوازن(BSC): مطالعه موردي Bank Niaga برترين بانك اندونزي و Bank Mandiri بزرگترين بانك اندونزي با استفاده از پرفروش‌ترين نرم‌افزار در دنيا، ناريش ماكيجاني

نرم افزار بودجه ريزي عملياتي الماس

اين نرم افزار امکانات زیر را در اختيار کاربر قرار مي دهد: جهت دانلود بروشور نرم افزار روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود بروشور شرکت

جهت اطلاع از فعالیتها و خدمات شرکت و دریافت بروشور گروه مشاوران پنکو روی لینک زیر کلیک نمایید:

فيلم هاي آموزشي

مجموعه فیلمهای آموزشی محاسبه قيمت تمام شده ، بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد را از طریق آدرس زیر دانلود نمایید: