سوابق اجرایی  \  كنفرانس‌هاي بين‌المللي  \  اولين كنفرانس بودجه ريزي عملياتی

اولين كنفرانس بودجه ريزي عملياتی

اولين كنفرانس بين المللي بودجه ريزي عملياتمعرفي كنفرانس
اولين كنفرانس بين المللي بودجه ريزي عملياتي با هدف پرداختن به كليات و مفاهيم بودجه ريزي عملياتي درتاريخ 21و 22 ارديبهشت ماه 1386 در سالن همايش هاي بين المللي رازي برگزار گرديد.در اين كنفرانس كه به دبيري آقاي دكتر عادل آذر نماينده وقت مجلس شوراي اسلامي و دبيري علمي آقاي محمود عسكري آزاد معاون وقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور سازماندهي گرديد بيش از 1200نفر از كارشناسان، مديران، دانشجويان و اساتيد دانشگاه شركت كردند و از ميان 60 مقاله ارائه شده به كنفرانس، 12 مقاله منتخب، 2 كارگاه آموزشي و 13 سخنراني ارائه گرديد.

 سخن دبير
امروزه به دليل پيچيدگي هاي فزاينده محيطي، وجود متغيرهاي بيشمار موثر در فرآيند تصميم گيري مديران، به ويژه در دولت به دليل تقاضاي روزافزون نسبت به ارايه خدمات با كيفيت بالاتر، فشار براي پاسخگويي و شفافيت عملكرد، نياز به كاهش هزينه هاي جاري دولت، كاهش اندازه دولت، افزايش اثربخشي حاكميت و نيز جامعه اي كه دائماً تمايل خود را به پرداخت ماليات بيشتر، از دست مي دهد، موضوع افزايش بهره وري و مديريت عملكرد كانون توجه دولت‌ها را تشكيل داده است. در قرن 21 تقاضا نسبت به استفاده از ابزارها و رويكردهاي نوين مديريت از قبيل مديريت فرآيندها، مديريت كيفيت، ارزيابي و مديريت عملكرد، نظام هاي هزينه يابي خروجي و محصول، بودجه ريزي بر مبناي خروجي ها و عملكرد، كه غالباً مورد استفاده بخش خصوصي بود در دولت ها قوت و قدرت گرفته است و رويكردهاي خروجي محوري، شهروند محوري و بازارگرايي كه رويكردهاي بخش خصوصي است جايگزين رويكردهاي بخش دولتي يعني فرآيند محوري، بروكراسي مداري و انحصار گرديده و شاكله مديريت دولتي نوين را به وجود آورده است. بنابراين مديريت بخش خصوصي و ابزارهاي مديريتي مورد استفاده آن به بخش دولتي نيز سرايت كرده و مورد عمل قرار گرفته است. 
بسياري از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه دنيا در تلاشند نظام هاي بودجه ريزي خود را در يك فرآيند بهبود يا تغيير به يك نظام عملكرد محور يا عملياتي كه در آن ارتباط بين اعتبارات بودجه اي و عملكرد دستگاههاي اجرايي شفاف و قابل درك است نزديك تر سازند و از اين طريق پشتوانه اطلاعاتي معتبر و قابل اطميناني براي تصميمات بودجه اي دولت و مجلس فراهم آورند.
گروه مشاوران پنكو با همراهي بسياري از سازمان ها و نهادهاي مرتبط دولتي و غير دولتي، قصد دارد تا با برگزاري اولين كنفرانس بين المللي بودجه ريزي بر مبناي عملكرد  به بررسي و تبادل نظر در مورد عناصر اصلي و توانمندساز مدل هاي گوناگون بودجه ريزي بر مبناي عملكرد در دنيا و چالش هاي اجرايي آن در ايران در اجراي مواد 138 و 144 قانون برنامه چهارم توسعه و بخشنامه بودجه سال 1386 كل كشور بپردازد.

اهداف كنفرانس
آشنايي با مفاهيم نوين علمي و اجرايي در زمينه نظام بودجه ريزي بر مبناي عملكرد و هزينه يابي محصول 
فرهنگ سازي و كمك به ايجاد بستر لازم براي استقرار نظام بودجه ريزي بر مبناي عملكرد در ايران 
بررسي چالشهاي پيش روي در استقرار نظام بودجه ريزي بر مبناي عملكرد و استفاده از تجربيات ساير كشورهاي موفق در اين زمينه 
برقراري ارتباط نزديك روسا و مديران دستگاه هاي اجرايي و تبادل تجربيات 
آشنايي با راه حل هاي مديريتي و محصولات نرم افزاري ارائه شده در زمينه بودجه ريزي و هزينه يابي توسط شركت هاي مشاوره اي داخلي و خارجي 
آشنايي با متخصصين و صاحبنظران بودجه ريزي بر مبناي عملكرد و هزينه يابي محصول داخلي و خارجي 
برقراري ارتباطي مفيد و كاربردي ميان شركت هاي خدمات نرم افزاري و مشاوره مديريتي با مسئولين و مديران دستگاه هاي ذيربط 

مخاطبين كنفرانس
 • مديران و رؤساي دستگاه ها و سازمان هاي دولتي 
 • مديران عامل و اعضاي هيأت رئيسه موسسات و سازمان هاي مالي و بيمه اي دولتي و خصوصي 
 • معاونين توسعه مديريت و سرمايه انساني، اداري، مالي و نيروي انساني دستگاه هاي ذيربط 
 • مديران مالي و بودجه، مراكز توسعه فن آوري و تحول اداري 
 • كارشناسان مالي و بودجه اي دستگاه ها و سازمان هاي ذيربط دولتي و خصوصي 
 • كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ومركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي 
 • سازمان هاي نظارتي و مالي، محاسباتي و حسابرسي 
 • حسابداران، حسابرسان و مشاورين مالي 
 • اعضاي هيأت علمي دانشكده هاي مديريت و حسابداري دانشگاه ها 
 • دانشجويان مديريت و حسابداري 
 • نهادهاي عمومي غير دولتي و انجمن هاي علمي و تخصصي در زمينه مديريت و حسابداري 
 • كارآفرينان و سرمايه گزاران بخش خصوصي 
 • شركت هاي خدمات نرم افزاري و مشاوره مديريت

محورهاي كنفرانس
 • روش هاي بودجه ريزي 
 • نظام طرح ريزي، برنامه ريزي، بودجه ريزي 
 • نظام بودجه ريزي بر مبناي صفر 
 • نظام بودجه ريزي بر مبناي خروجي و پيامدها 
 • بودجه ريزي بر مبناي عملكرد 
 • برنامه‌ريزي در بودجه ريزي عملياتي (چالش هاي پيوند برنامه و بودجه)
 • برنامه ريزي راهبردي و بلندمدت 
 • چارچوب هاي ميان مدت هزينه اي 
 • برنامه ريزي عملياتي  
 • هزينه يابي در بودجه ريزي عملياتي (چالش هاي پيوند هزينه و برنامه)
 • مديريت هزينه ها در دولت 
 • شيوه هاي هزينه يابي محصول 
 • هزينه يابي و مديريت بر مبناي فعاليت (ABC/M) 
 • مديريت عملكرد در بودجه ريزي عملياتي (چالش هاي پيوند بودجه و نتيجه)
 • كاربرد كارت امتيازي متوازن (BSC) در نظام بودجه ريزي بر مبناي عملكرد 
 • انواع شاخص هاي عملكرد و نحوه استفاده از آنها در بودجه ريزي بر مبناي عملكرد 
 • استقرار تيم هاي اطلاعات عملكردي 
 • ارزيابي عملكرد نظام بودجه ريزي بر مبناي عملكرد 
 • شيوه هاي پيوند بودجه و خروجي ها و پيامدها 
 • عملكرد بودجه در حاشيه خروجي ها و پيامدها 
 • نظام ارزيابي و اولويت بندي برنامه ها 
 • مديريت تغيير نظام بودجه ريزي از نظام بودجه ريزي هزينه اي و برنامه اي به نظام بودجه ريزي عملياتي 
 • مهندسي فرآيند تغيير نظام بودجه ريزي 
 • عناصر استراتژي تحول 
 • نظام پاسخگويي در نظام بودجه ريزي عملياتي
 • انتشار استانداردهاي خدمات 
 • مديريت قراردادي (تفاهمنامه هاي عملكردي)
 •  نظام انگيزش در نظام بودجه ريزي عملياتي
 • واگذاري اختيارات مالي و پرسنلي به مديران 
 • ايجاد ساز و كارهاي بازار براي ارائه خدمات 
 • تأمين هزينه‌ها از طريق فروش خدمات داخلي 
 • رفع موانع قانوني و ساده‌سازي مقررات 
 • بودجه ريزي عملياتي پيشرفته 
 • ارزيابي ساختارهاي برنامه‌هاي جايگزين براي دستيابي به خروجي‌ها (ارزيابي كارايي هزينه‌ها)
 • پيش بيني بهبود عملكرد در صورت استفاده از ساختارهاي برنامه اي جايگزين 
 • ارزيابي برنامه‌هاي جايگزين براي دستيابي به پيامدها (ارزيابي اثربخشي هزينه‌ها)
 • پيش بيني بهبود عملكرد در صورت جابجايي منابع بين برنامه هاي جايگزين 
 • استقرار نظام بودجه ريزي و هزينه يابي بر مبناي عملكرد بر روي شبكه اينترنت يا اينترانت 
 •  تلفيق بودجه و گزارش دهي در نظام بودجه ريزي عملياتي
 •  نظارت و كنترل ( دولت، مجلس، دستگاه هاي اجرايي) در نظام بودجه ريزي عملياتي 
 •  بررسي تجارب كشورها/سازمانهاي موفق در اجراي بودجه ريزي عملياتي در دنيا

ساختاركنفرانس    
 • دكتر عادل آذر ـ عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي و دبير كنفرانس 
 • دكتر رونالد مك گيل ـ مشاورارشد UNCDF و معاون دبير كنفرانس 
 • دكتر محمود عسكري آزاد ـ معاون سازمان مديريت و رئيس كميته علمي 
 • مهندس سعيد نبوي ـ رئيس مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران و رئيس كميته صنعت 
 • مهندس محمد حسن آبادي ـ مشاور سازمان مديريت و مشاور عالي كنفرانس 
 • مهندس عليرضا صراف ـ رييس هيأت مديره شركت پنكو و برگزاركننده كنفرانس 
كميته علمي   
 • دكتر محمود عسكري آزاد ـ معاون سازمان مديريت برنامه ريزي كشور و رئيس كميته 
 • آقاي سيد محمد قاسم حسيني -  معاون امور مجلس و استانهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 
 • آقاي مظفرالدين تقوي - عضو هيات مديره بانك سپه
 • دكتر قاسمي ـ رييس دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي 
 • دكتر فرتوك زاده ـ رييس حوزه تعالي سازماني موسسه تحقيقات وزارت دفاع 
 • مهندس علي صفدري ـ رئيس مركز نوسازي وتوسعه فناوري اداري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور 
 • دكتر ابوالحلاج ـ مديركل بودجه و منابع وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي 
 • دكتر نيكوكار ـ عضوهيات علمي دانشگاه امام حسين (ع) 
 • دكتر احمد مدرسي ـ عضوهيات علمي استاد دانشگاه تهران 
 • مهندس محمد حسن آبادي ـ مشاور معاونت اجتماعي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور 
 • مهندس عليرضا صراف - رييس هيات مديره شركت پنكو و برگزاركننده كنفرانس
 • دكتر مهدي فتحي - رييس دانشگاه علوم پزشكي ايران
 • دكتر محمود بيگلر - معاون دانشگاه علوم پزشكي ايران

سخنرانان كليدي
 • حجت الاسلام و المسلمين سيد محمدحسن ابوترابي فرد -  نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي
 • مهندس رضا عبدالهي - رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي
 • دكتر عادل آذر : عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي
 • دكتر محمود عسكري آزاد : معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 
 • دكتر سيد حميد پورمحمدي : معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي
 • مهندس علي صفدري -رئيس مركز نوسازي و توسعه فناوري اداري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور  
 • مهندس مسعود ابوالحلاج - مدير كل بودجه و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
 • مهندس محمد حسن آبادي- مشاور سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور - مشاور عالي كنفرانس
 • كنوت استبي- نماينده مقيم سازمان ملل در ايران
 • دكتر رونالد مك گيل-مشاور ارشد صندوق توسعه سرمايه سازمان ملل در بودجه ريزي عملياتي
 • علاء الدين شاوا-مشاور ارشد بودجه ريزي عملياتي دولت يمن
 • آندرو ليم- مشاور ارشد هزينه يابي بر مبناي فعاليت دولت سنگاپور
 • ناريش ماكيجاني- مشاور ارشد كارت امتيازي متوازن دولت اندونزي

نرم افزار بودجه ريزي عملياتي الماس

اين نرم افزار امکانات زیر را در اختيار کاربر قرار مي دهد: جهت دانلود بروشور نرم افزار روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود بروشور شرکت

جهت اطلاع از فعالیتها و خدمات شرکت و دریافت بروشور گروه مشاوران پنکو روی لینک زیر کلیک نمایید:

فيلم هاي آموزشي

مجموعه فیلمهای آموزشی محاسبه قيمت تمام شده ، بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد را از طریق آدرس زیر دانلود نمایید: