منابع  \  حسابداري مديريت

حسابداري مديريت

فدراسيون بين المللي حسابداران (IFAC)  ، حسابداري مديريت را اينگونه تعريف نموده است :
" حسابداري مديريت فرآيند تشخيص ، اندازه گيري ، انباشت ، تحليل ، تنظيم ، تفسير و ارتباط اطلاعات ( مالي و عملياتي ) است كه براي برنامه ريزي،  ارزيابي و كنترل سازمان و حصول اطمينان از حسابداري و نحوه استفاده از منابع مربوط مورد استفاده مديران قرار مي گيرد.»

انجمن حسابداران مديريت (IMA) ، حسابداري مديريت را چنين تعريف مي كند :
" حسابداري مديريت عبارت است از فرآيند تشخيص ، اندازه گيري ، جمع آوري ، تحليل ، تهيه ، تفسير و ارزيابي و كنترل داخلي فعاليتهاي سازمان براي تضمين و اطمينان از استفاده مناسب از سرمايه " .

بنا به تعريف موسسه حسابداران خبره(CIMA)، بزرگترين مرجع بين المللي حسابداري مديريت دنيا، حسابداري مديريت اينگونه تعريف شده است:
حسابداري مديريت، بكارگيري اصول حسابداري و مديريت مالي براي خلق، حفظ، ذخيره سازي و افزايش ارزش در نظر ذينفعان سازمان هاي انتفاعي يا غير انتفاعي دولتي يا خصوصي است. حسابداري مديريت بخش جداناپذير حوزه مديريت است كه اطلاعات مرتبط با اهداف زير را شناسايي، توليد، ارائه و تفسير مي كند:
  • كمك به اتخاذ تصميمات استراتژيك و طراحي استراتژي هاي سازماني
  • برنامه ريزي بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مديت فعاليت ها
  • تعيين ساختار سرمايه و تامين منابع مالي اين ساختار
  • طراحي استراتژي هاي انگيزشي براي مديران ارشد و ذينفعان
  • كمك به اتخاذ تصميمات عملياتي
  • كنترل عمليات و حصول اطمينان از كارايي استفاده از منابع
  • اندازه گيري و گزارش دهي عملكرد مالي و غير مالي به مديران و ديگر ذينفعان
  • حراست از دارايي هاي مشهود و نامشهود
  • اجراي فرآيندهاي اداره سازمان، مديريت ريسك و كنترل هاي داخلي

حسابداري مديريت به لحاظ ماهيت ، يك فرآيند و يك سيستم است كه به كار گردآوري اطلاعات و اندازه گيري مي پردازد و حوزه عملكرد آن در قالب اطلاعات عملياتي و اطلاعات مالي متبلور مي شود و هدف آن بعنوان ابزاري كارآمد در اختيار مديران به منظور كمك به سازمان در جهت  دستيابي به اهداف عاليه خود مي باشد. نقش حسابداري مديريت را در تحليل مي توان ايجاد راهكارهايي براي دريافت اطلاعات گذشته، حال و برنامه هاي آينده ، استنتاج شده از عوامل بيروني و درون سازماني دانست تا با استفاده از ابزارهايي در قالب مدلهاي قابل فهم، اطلاعات مناسب را تهيه و به موقع در اختيار مديريت قرار دهد و اين اطلاعات را به گونه اي تفسير نمايد كه امكان ارزيابي واحدهاي داخلي و محصولات توليدي فراهم شود و تصميم گيري را با فراهم آوردن اطلاعات موثر در تقابل با مشكلات فراسوي بنگاه اقتصادي تسهيل كند و نيز امكان تمركز بر وقايع آينده از طريق آماده نمودن زمينه براي برنامه ريزي هاي استراتژيك را بوجود مي آورد . حسابداري مديريت مي تواند در شناسايي و اصلاح روشهاي كار براي كنترل و بازنگري فعاليتها ، نقش بسيار ارزنده اي را ايفا كند و از طريق مقايسه اهداف پيش بيني شده با عملكرد واقعي ، انحرافات بوجود آمده را شناسايي و با تحليل و تفسير آنها ، راهكارهاي متناسب در جهت اصلاح ساختار و فعاليتها را به مديريت ارائه دهد .
  

نرم افزار بودجه ريزي عملياتي الماس

اين نرم افزار امکانات زیر را در اختيار کاربر قرار مي دهد: جهت دانلود بروشور نرم افزار روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود بروشور شرکت

جهت اطلاع از فعالیتها و خدمات شرکت و دریافت بروشور گروه مشاوران پنکو روی لینک زیر کلیک نمایید:

فيلم هاي آموزشي

مجموعه فیلمهای آموزشی محاسبه قيمت تمام شده ، بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد را از طریق آدرس زیر دانلود نمایید: