منابع  \  برنامه ريزي راهبردي  \  شيوه هاي برنامه ريزي  \  برنامه‌ريزي مشاركتي و تعاملي

برنامه‌ريزي مشاركتي و تعاملي

روش اجراي برنامه‌ريزي مشاركتي و تعاملي به چند اصل عملياتي مشاركت، مداومت، هماهنگي و كل نگري وابسته است. اين موضوع از آنجا مطرح شد كه تنها گرايشي كه مي‌تواند در مقابل تغييرات پرشتاب، پيچيدگي سازماني و ناپايداري محيط جوابگو باشد، گرايش تعاملي است و نهايتا اين گرايش به توسعه فرد، سازمان، اجتماع و بهبود كيفيت زندگي مي‌انجامد.
اصل اول به اين موضوع اشاره دارد كه از طريق مشاركت در برنامه‌ريزي تعاملي است كه اعضاي يك سازمان توسعه يافته به اهداف و آرمانهايي مشترك دست مي‌يابند. در برنامه‌ريزي تعاملي، برنامه‌ها توسط واحدهاي برنامه‌ريزي داخلي يا خارجي تهيه و براي تصويب به مديران ارائه نمي‌شوند. بلكه مديران مستقيماً در فرآيند برنامه‌ريزي شركت دارند و اين كار يكي از مسئوليتهاي اصلي آنان است. بعلاوه به همه آنهايي كه برايشان معمولاً برنامه‌ريزي مي‌شود نيز فرصت شركت در اين فرآيند داده مي‌شود.
برنامه‌ريزي اغلب بصورت غير مداوم انجام مي‌شود. مثلاً بسياري از شركتها برنامه‌هايي كه تدوين مي‌كنند 5 ساله است كه ساليانه بهنگام مي‌شود و پس از تصويب برنامه، برنامه‌ريزي تا فرارسيدن ماههاي تعيين شده سال آينده متوقف مي‌شود. اين فرايند منقطع هر سال تكرار مي‌شود. با توجه به رويدادهاي غير قابل پيش بيني، هيچ برنامه‌اي هر قدر هم با دقت تهيه شود، مطابق انتظار پيش نخواهد رفت. بنابراين آثار مورد انتظار از اجراي برنامه‌ها و مفروضات بنيادي اين انتظارات، بايد بطور مداوم بررسي گردد. هر زمان كه اين انتظارات و مفروضات از حقيقت فاصله گرفته باشند، بايد دلايل آنرا جستجو كرد و از آن براي تعديل مناسب برنامه استفاده نمود.(اصل مداومت)
اصل هماهنگي حكم مي‌كند كه براي بخشهاي مختلف سازمان، بدون ارتباط و هماهنگي با ساير واحدها نمي‌توان برنامه اثربخشي تدوين نمود و لذا بايد تعامل اطلاعاتي و ارتباطي مناسبي در طول اجراي برنامه تدارك ديد.
هنگامي كه اصول هماهنگي و ادغام يعني برنامه‌ريزي وابسته به هم براي تمامي رده‌هاي سيستم تركيب شوند، اصل كل نگري حاصل مي‌شود. به اين معنا كه هرچقدر بخشها و سطوح يك سيستم همزمان و وابسته به هم برنامه‌ريزي كنند، نتيجه بهتري بدست مي‌آيد. شايان ذكر است اين مفهوم برنامه‌ريزي، همه با هم، در يك زمان، مخالف برنامه‌ريزي ترتيبي از بالا به پايين يا بالعكس است.

مراحل برنامه‌ريزي تعاملي را مي توان به شكل زير طبقه بندي نمود:
1-نظم بخشيدن به آشفتگي: سيستم تهديدها و فرصتهايي كه سازمان در بردارد.
2-برنامه‌ريزي: هدف‌هايي كه بايد پيگيري شوند. (در اين مرحله از برنامه‌ريزي است كه يك آينده دلخواه طراحي مي‌شود).
3-برنامه‌ريزي وسيله‌ها: انتخاب يا خلق وسايلي براي رسيدن به هدفها، در اين مرحله از برنامه‌ريزي است كه راه‌هاي تخمين و برآورد آينده دلخواه كشف مي‌شود.
4-برنامه‌ريزي منابع: تعيين منابع لازم، زمان مورد نياز و چگونگي بدست آوردن منابعي كه در دسترس نمي‌باشند.
5-طرح، اجرا و كنترل: تعيين نوع، زمان و مكان فعاليت هرفرد و چگونگي كنترل و اجرا و پيامدهاي آن، يعني نگهداشتن برنامه در مسير درست. 

نرم افزار بودجه ريزي عملياتي الماس

اين نرم افزار امکانات زیر را در اختيار کاربر قرار مي دهد: جهت دانلود بروشور نرم افزار روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود بروشور شرکت

جهت اطلاع از فعالیتها و خدمات شرکت و دریافت بروشور گروه مشاوران پنکو روی لینک زیر کلیک نمایید:

فيلم هاي آموزشي

مجموعه فیلمهای آموزشی محاسبه قيمت تمام شده ، بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد را از طریق آدرس زیر دانلود نمایید: