منابع  \  كارت امتيازي متوازن (BSC)  \  پياده‌سازي و استقرار BSC

پياده‌سازي و استقرار BSC

براي اجراي كارت امتيازي متوازن چهار فرآيند كليدي وجود دارد كه به صورت متصل و تكرارشونده انجام شده و نهايتا كارت امتيازي متوازن را از يك سيستم ارزيابي عملكرد به يك سيستم مديريت استراتژيك تبديل مي‌كنند. اين فرآيندها عبارتند از:
1. روشن نمودن چشم‌انداز و استراتژي هاي سازمان: كارت امتيازي متوازن با تكيه بر موضوع ارزيابي، مديران را ترغيب به توافق برروي سنجه‌ها‌يي مي كند كه با استفاده از آنها چشم‌انداز خود را عملياتي ‌نمايند.
2. ايجاد ارتباط و انتقال مفاهيم: زماني كه كارت‌هاي امتيازي متوازن در تمام ساختار سازمان (از بالا به پايين) انتشار يابد، استراتژي ها به يك ابزار در دسترس همگان تبديل خواهد شد. كارت امتيازي به صورت آبشاري از سطوح بالاي سازمان شروع شده و به پايين‌ترين سطوح سازماني سرايت مي‌كند.
3. برنامه‌ريزي و برقراري اهداف كمي: برخي سازمان‌ها در هنگام برنامه‌ريزي استراتژيك و بودجه‌بندي، مرحله تدوين استراتژي و مرحله تدوين رويه‌هاي مورد نياز را از يكديگر جدا مي‌نمايند. اما نظم موجود در كارت امتيازي متوازن، سازمان‌ها را وادار به يكپارچه كردن هر دو مرحله نموده و از اين طريق بودجه‌هاي مالي و تخصيص منابع را به اهداف استراتژيك متصل مي كند.
4. بازخور و يادگيري: با فراهم‌آوردن يك مكانيسم بازخور و بررسي، كارت امتيازي متوازن به سازمان كمك مي‌كند تا بخش گمشده يادگيري سازماني خود را احيا نمايد. اين مهم از طريق تبيين و آموزش چشم‌انداز مشترك و دريافت بازخورهاي استراتژيك جهت ايجاد تعديل‌ها و اصلاحات لازم در استراتژي‌، اهداف،‌ سنجه‌ها و برنامه‌ها محقق مي‌شود. اين روند تكرارشونده، يك سازمان يادگيرنده با ويژگي سيستم بازخور سه‌مرحله‌اي را ايجاد مي كند.

فرآيند استقرار سيستم كارت امتيازي متوازن

1- ارزيابي ميزان آمادگي سازمان براي استقرار سيستم كارت امتيازي متوازن
2- ايجاد درك مشترك نسبت به استراتژي هاي سازمان
3- تعيين اهداف استراتژيك سازمان به صورت دقيق و قابل اندازه گيري
4- ترسيم و تدوين نقشه استراتژي سازمان و برقراري روابط علي-معلولي بين اهداف استراتژيك واحدهاي مختلف در 4 منظر كارت امتيازي متوازن
5- تعيين سنجه هاي هادي و تابع عملكرد براي دستيابي به اهداف استراتژيك
6- تدوين برنامه ها و راهكارهاي عملياتي مناسب جهت دستيابي به اهداف استراتژيك سازمان
7- اتوماسيون سيستم كارت امتيازي متوازن جهت تسريع و تسهيل ارتباطات درون سازمان و تسري همه جانبه كارت امتيازي متوازن  به كل سازمان
8- تسري كارت امتيازي متوازن به صورت آبشاري از سطوح بالا (سطح شركت) به پائين ترين سطوح سازمان (سطح عملياتي و فردي)
9- ارزيابي و كنترل عملكرد  

نرم افزار بودجه ريزي عملياتي الماس

اين نرم افزار امکانات زیر را در اختيار کاربر قرار مي دهد: جهت دانلود بروشور نرم افزار روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود بروشور شرکت

جهت اطلاع از فعالیتها و خدمات شرکت و دریافت بروشور گروه مشاوران پنکو روی لینک زیر کلیک نمایید:

فيلم هاي آموزشي

مجموعه فیلمهای آموزشی محاسبه قيمت تمام شده ، بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد را از طریق آدرس زیر دانلود نمایید: