درباره BSC

بقا و موفقيت سازمانها در محيط پر رمز و راز و رقابتي دنياي معاصر كه تغيير و تحول، سرعت، پيچيدگي و عدم اطمينان، خاصيت اصلي آن است نيازمند اتخاذ و اجراي استراتژيهاي اثربخش و بهبود مستمر عملكرد است. اين مهم، از طريق طراحي و تعيين اهداف و استراتژي ها، برنامه ريزي و اجراي استراتژي ها و به تبع آن كنترل و ارزيابي عملكرد محقق مي گردد. بر خلاف تصور بسياري از مديران، دليل موفقيت سازمانهاي برتر، نه داشتن يك استراتژي خوب بلكه اجراي خوب يك استراتژي است. البته به آن معنا نيست كه داشتن يك استراتژي موفق هيچ ارزشي ندارد، بلكه مقصود اين است كه يك استراتژي هر چه قدر هم كه خوب تدوين شده باشد اگر اجرا نشود، با نداشتن آن استراتژي يا حتي بد بودن آن هيچ تفاوتي نخواهد كرد.
موفقيت استراتژيك زماني حاصل مي شود كه استراتژي صحيح به شكلي صحيح پياده سازي شده باشد.
واقعيت آن است كه تنها 10 درصد از سازمانهايي كه به اهميت تدوين استراتژي پي برده اند توانسته اند با موفقيت، استراتژي هاي خود را اجرا نمايند.

موانع عمده اجراي استراتژي را مي توان در 4 عامل بازدارنده ذيل خلاصه نمود:
عامل بازدارنده استراژي: به اين معنا كه استراتژي ها توسط افرادي كه بايد آنها را اجرا كنند هنوز درك نشده و به اهداف كمي تبديل نشده اند.
عامل بازدارنده مديريتي: به اين معنا كه سيستم هاي مديريتي براي كنترل عمليات و فعاليت هاي اجرايي سازمان طراحي شده اند و به بودجه ها متصل هستند نه به استراتژي ها.
عامل بازدارنده انساني: به اين معنا كه اهداف فردي ، دانش و شايستگي هاي افراد به اجراي استراتژي ها پيوند نخورده است.
عامل اجرايي: به اين معنا كه فر آيندهاي كليدي براي پيشبرد استراتژي ها و اهداف بلند مدت سازمان طراحي نشده اند.

از آنجايي كـــه استراتژي به اهداف بلند مدت، سياست‌ها، اهـداف ساليانه و برنامه‌ عملياتي واحدهاي گوناگون سازمان تبديل مي‌شود و تخصيص بودجه و ارزيابي عملكرد نيز بر اساس آن صورت مي‌گيرد، لذا مي‌توان ريشه بسياري از مشكلات سازمان را در  فرايند اجراي استراتژي جستجو نمود. اجراي موفقيت آميز استراتژي، نيازمند ارزيابي و كنترل مستمر و همه جانبه عملكرد به منظور تطابق برنامه هاي عملياتي با اهداف، استراتژي ها و چشم انداز سازمان است و بدون ارزيابي و كنترل عملكرد، اجراي استراتژي با شكست مواجه خواهد شد. در گذشته سيستم هاي ارزيابي عملكرد صرفا براي مديريت بر دارائي هاي مالي و ملموس طراحي شده بودند اما با ورود به عصر دانش و اطلاعات كه 80 درصد ارزش افزايي در سازمان از طريق سرمايه گذاري بر دارائيهاي نامشهود و معنوي از قبيل مشتريان، تامين كنندگان، كاركنان، فرايندها، تكنولوژي و نوآوري، محقق مي گردد ارزيابي عملكرد را نمي توان تنها با اتكا به معيارهاي مالي انجام داد كه گذشته نگر و مبتني بر اطلاعات و اعداد و ارقام حسابداري هستند.
براي فائق آمدن بر اين مسائل و غلبه بر موانع اجراي اثربخش استراتژي و ايجاد يك سيستم جامع مديريت و بهبود عملكرد، دو دانشمند برجسته مديريت به نامهاي پروفسور رابرت كاپلان و دكتر ديويد نورتون، در سال 1992 سيستمي ابتكاري را با نام كارت امتيازي متوازن (Balanced Scorecard) به عنوان چهارچوب جامع ارزيابي عملكرد و پيشبرد استراتژي و بهبود ارتباط معرفي كردند كه توازن را بين اهداف كوتاه مدت و بلند مدت، سنجه هاي مالي و غير مالي، عملكرد داخلي و خارجي، ذينفعان دروني و بيروني، شاخص هاي هادي و تابع عملكرد، و محرك ها و موانع استراتژي ايجاد خواهد كرد.
كارت امتيازي متوازن، تركيبي است از معيارهاي ارزيابي عملكرد كه شاخص هاي عملكردگذشته، جاري و نيز آينده را شامل شده و معيارهاي غيرمالي را در كنار معيارهاي مالي قرار مي دهد. ضمن اينكه از آنچه در داخل و خارج سازمان اتفاق مي افتد، بينش و ديد همه جانبه اي را به مديران سازمان ارائه مي كند.
BSC موثرترين و كارآمدترين تكنيك حال حاضر دنيا در اجراي استراتژي و ارزيابي جامع عملكرد است كه چشم انداز و ماموريت سازمان را در قالب روابط علي-معلولي در چهار منظر مشتري، مالي، فرآيند داخلي، رشد و يادگيري توصيف مي كند و با سابقه اي بالغ بر 15 سال تجربه عملياتي در سازمان هاي مختلف دولتي و خصوصي، آنچنان نتايج موفقي را در حوزه مديريت عملكرد و پياده سازي و كنترل استراتژي ايجاد نموده كه همچنان در راس رويكردهاي موفق استقرار نظام جامع مديريت در سازمان محسوب و روز به روز بر قدرت و دامنه نفوذ آن افزوده مي گردد.

كارت امتيازي متوازن = استراتژيي اثربخش+ عمليات كارا + بهبود عملكرد+يادگيري سازماني

دلايل مقبوليت روبه رشد كارت امتيازي متوازن را مي توان در موارد زيرجستجو كرد:
1-  سيستم مديريتي كارت امتيازي متوازن تنها چارچوب موجود در دنيا است كه قادر است استراتژي ها را با عملكرد و بودجه تلفيق نمايد. به همين دليل است كه طي گزارشي كه سازمان توسعه همكاريهاي اقتصادي (OECD) در سال 2007 از وضيعت سيستم هاي ارزيابي و مديريت عملكرد و بودجه ريزي عملياتي در دنيا منتشر ساخت سيستم مديريتي كارت امتيازي متوازن را جامع ترين سيستم موجود جهت استقرار نظام ارزيابي مديريت عملكرد معرفي كرد.
2-  كارت امتيازي متوازن يك سيستم ارزيابي و اندازه گيري عملكرد فراتر و جامع تر از سيستم هاي اندازه گيري مالي ارائه مي كند. در اين روش، علاوه بر شاخص هاي مالي، وضعيت سازمان با شاخص هاي سه منظر ديگر، در يك رابطه علي- معلولي، سنجش مي شوند. عملكرد مالي به رضايت يا عدم رضايت مشتريان وابسته است. رضايت و عدم رضايت مشتريان نتيجه كارآيي، بازده و كيفيت فرايندهاي سازمان است. چگونگي انجام فرايندها نيز به كيفيت نيروي انساني، انگيزه ها و اختيار عمل آنان و نيز سيستم هاي اطلاعاتي بستگي دارد. در واقع، كارت امتيازي متوازن بين اجزاي مختلف سازمان يك ارتباط علي و معلولي برقرار مي كند و به سازمان به مثابه يك پيكر واحد و يكپارچه مي نگرد.
3-  كارت امتيازي متوازن قادر است استراتژي را به اهداف و برنامه هاي اجرايي و عملياتي مشخص در چهار منظر متصل نمايد. تبديل جهت گيري هاي استراتژيك به اهداف و برنامه هاي مشخص از يك سو و برقراري يك سيستم اندازه گيري، جهت كنترل چگونگي تحقق اهداف و پيشرفت برنامه ها از سوي ديگر، جذابيت و كاربرد كارت امتيازي متوازن را افزايش داده است.
4-  كارت امتيازي متوازن انتظارات مديريت از حوزه هاي مختلف سازمان را به طور هماهنگ و همسو با چشم انداز و استراتژي منتقل مي كند. بنابراين مديران مي توانند انتظارات و اهداف سازمان از واحدهاي مختلف را به طور شفاف و همسو با چشم انداز و استراتژي سازمان تعيين و به مديران و مسئولان قسمت هاي مختلف منتقل نمايند.


  

نرم افزار بودجه ريزي عملياتي الماس

اين نرم افزار امکانات زیر را در اختيار کاربر قرار مي دهد: جهت دانلود بروشور نرم افزار روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود بروشور شرکت

جهت اطلاع از فعالیتها و خدمات شرکت و دریافت بروشور گروه مشاوران پنکو روی لینک زیر کلیک نمایید:

فيلم هاي آموزشي

مجموعه فیلمهای آموزشی محاسبه قيمت تمام شده ، بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد را از طریق آدرس زیر دانلود نمایید: