دلايل استفاده از ABM

چرا علاوه بر هزينه‌يابي برمبناي فعاليت، از مديريت برمبناي فعاليت بهره مي‌جوييم؟كارشناسان با بهره گيري از داده هايABM  قادر به مهندسي مجدد فرآيندهاي انجام كار، تشخيص ضايعات،كاستن از زمان چرخه توليد خواهند بود. اين بهبودها با فراهم ساختن معيارهايي بر مبناي فعاليت حاصل مي‌شود كه در حسابداري سنتي تحقق نمي يابد.
مديريت بر مبناي فعاليت به استفاده كنندگان از داده‌ها فرصت دريافت و استفاده از اطلاعات را ارائه نموده وارزش افزوده قابل توجهي را براي فرآيند مديريت ايجاد مي‌نمايد.
ABC/M دربخش خدمات همانندبخش توليدي قابل اجرا مي‌باشد. بهرحال، بخش خدمات نيز مي‌تواند با درك چگونگي ارتباط رفتارهزينه اي با ملزومات كسب و كار به سود قابل ملاحظه اي برسد.در حال حاضر ارائه كنندگان خدماتي نظير بانكها و شركتهاي بيمه‌اي بطور روزافزوني از  M/ABC استفاده مي‌كنند.
اجرا و نگهداري سيستم ABC/M چه مقدار هزينه دارد؟آيا سود حاصله بالغ برهزينه هاست؟ آيا اين ديدگاه ارزش توسعه و ترويج دارد؟پاسخ قابل پيش بيني اين است: «امري نسبي است.» بدليل اين كه آزادي عمل و انعطاف قابل توجهي در طراحي سيستم ABC/M  وجود دارد، اين طور مناسب است كه در ابتدا سيستم را بايد ساده طراحي نمود و زمان كمتري را صرف گردآوري و محاسبه تمامي داده‌ها نمود.
سازمانهاي بخش عمومي از هر نوع و اندازه با فشار فزاينده‌اي براي بهبود كارايي و اثربخشي روبرويند . تقريباً در تمام كشورهاي جهان، واحدهاي بخش عمومي اعم از وزارتخانه ها، سازمانهاي دولتي، شركتهاي دولتي، دانشگاهها،بانكها و موسسات مالي و اعتباري، شهرداريها، موسسه‌هاي عام المنفعه و سازمانهايي كه به نوعي از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند، بيش از گذشته ازنظر پاسخگويي مالي زير فشارند فشار فزاينده براي نظارت مالي بر سازمانهاي بخش عمومي دلايل زيادي دارد؛ گرايش سياستمداران در جلب رضايت مردم، انتظارات مستقيم ماليات دهندگان، فشار بخش خصوصي براي گسترش قلمرو از اين نمونه هاست .
مديران بخش عمومي نيز در سالهاي اخير با درك موقعيت در جستجوي يافتن راهكارهاي مناسب از جمله استفاده از تجارب بخش خصوصي در استفاده موثر از منابع، برآمده اند . مديران بخش عمومي در غلبه براين مشكل با چالشهاي زير روبرو هستند :
•تعيين بهاي تمام شده واقعي و درست كالا و خدمات
•بهبود فرآيندها
•ارزيابي گزينه‌هاي استفاده از خدمات بيروني يا خصوصي سازي
•همسو ساختن فعاليتها با رسالت و برنامه راهبردي سازمان
اما نكته اساسي اين است كه بخش عمومي براي پاسخگويي به انتظارهاي مربوط به بهبود خدمات و كالا نمي تواند به افزايش بودجه اميد داشته باشد. افزايش منابع درآمد دولت به سادگي امكان پذير نيست و اگر هم امكان پذير باشد به دليل ايجاد مشكلات و معضلات اقتصادي عديده حاصل از هزينه هاي دولتي معقول نمي باشد. بنابراين محدوديت درآمد الزام مي‌كند كه توجه به هزينه‌ها و افزايش كارايي و اثربخشي در فرهنگ مديريت بخش عمومي قرار گيرد.افزايش فشار بر بخش عمومي اجتناب ناپذير است. مردم از دولت انتظار دارند با هزينه كمتر كار بهتر انجام دهد و در پاسخ به اين خواست، مديران بخش عمومي ناگزيرند در طرز نگرش خود به هزينه‌ها و ارزش خدماتي كه عرضه  مي‌كنند، تجديدنظر كنند.
مهمترين سازوكار مالي مرسوم در ارزيابي مخارج در بخش عمومي، رعايت سقف بودجه است . اين سازوكار گرچه براي استقرار نظام ارزيابي و نظارت بر عملكرد مديران بخش عمومي لازم است اما گامي ابتدايي است و پاسخي براي سئوالهاي ضروري براي افزايش كارايي و اثربخشي عرضه نمي كند؛ سئوالاتي از اين قبيل كه  خدمات انجام شده چه بهايي دارد و چرا ؟و سهم اشخاص مختلف از بهاي خدمات چه ميزان است؟
سيستم سنتي حسابداري، نمي تواند بين مصرف منابع و نتايج به دست آمده به صورت مستقيم يا غيرمستقيم ارتباط برقرار كند و تنها به جمع آوري هزينه‌ها مي‌پردازد. اكثر مديران نيز به همين ديدگاه عادت دارند و تنها به جمع هزينه‌هاي دستگاه در هريك از طبقه‌هاي مواد هزينه اي توجه مي‌كنند و سيستم حسابداري نيز كه در همين جهت شكل گرفته است موجب تقويت ديدگاه اين گونه مديران مي‌شود. حسابداران و مديران بايد ديدگاه خود را تغيير دهند وبه جاي اندازه‌گيري مخارج برحسب منابع، به اندازه‌گيري هزينه‌ها برحسب خروجي‌ها و نتايج به دست آمده)پيامدها) روي آورند. زماني كه اطلاعات حسابداري نه تنها از منظر منابع صرف شده بلكه از منظر خروجي‌ها و نتايج به دست آمده يعني هزينه فعاليتها، هزينه فرآيندهاي درون فعاليتها، هزينه واحد خروجي(محصول) و هزينه نتايج حاصل از خروجي‌ها‌، در اختيار مديران بخش عمومي قرار گيرد، مباني معتبرتري براي تصميم‌گيري در اختيار خواهند داشت. 

نرم افزار بودجه ريزي عملياتي الماس

اين نرم افزار امکانات زیر را در اختيار کاربر قرار مي دهد: جهت دانلود بروشور نرم افزار روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود بروشور شرکت

جهت اطلاع از فعالیتها و خدمات شرکت و دریافت بروشور گروه مشاوران پنکو روی لینک زیر کلیک نمایید:

فيلم هاي آموزشي

مجموعه فیلمهای آموزشی محاسبه قيمت تمام شده ، بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد را از طریق آدرس زیر دانلود نمایید: