منابع  \  محاسبه و مديريت قيمت تمام شده  \  قيمت تمام شده در دولت

قيمت تمام شده در دولت

سازمان هاي دولتي بروندادهايي را براي ارائه به مردم توليد مي كنند كه به آن خدمت گفته مي شود. با وجود اينكه خدمت بر خلاف كالا داراي ابعاد و اندازه نيست و قابل لمس و رؤيت نمي باشد و نيز ديگر ويژگي هاي كالا مانند موجودي پايان دوره، موجودي انبار، كالاي در جريان ساخت و غيره را ندارد، اما همانند كالا، هزينه هاي كوشش هاي توليد يا ساخت از جمله هزينه هاي مستقيم و سربار را دارد. بنابراين در مورد خدماتي كه قابل اندازه گيري، ارزيابي و كميت پذير مي باشند مي توان با تخصيص هزينه هاي مستقيم و سربار به موضوعات هزينه (خدمات) از طريق روش هاي پذيرفته شده حسابداري قيمت تمام شده، بهاي تمام شده اين خدمات را محاسبه نمود و سپس با مديريت فرآيند ها و محرك هاي هزينه به مديريت قيمت پرداخت. بدون وجود يك سيستم محاسبه و مديريت قيمت تمام شده فعاليت ها و خدمات، تنها مي توان ميزان هزينه ها در هر قلم يا عامل هزينه را در سيستم حسابداري مالي ثبت و نگهداري نمود و هيچگونه اطلاعات هزينه اي در مورد هزينه فعاليت ها و خدمات در قالب سيستم حسابداري مديريت توليد نخواهد شد. وجود چنين اطلاعاتي به مديران سازمان در تصميم گيري به منظور كنترل هزينه ها، برنامه ريزي هزينه ها، بودجه‌ريزي عملياتي، افزايش كارايي، قيمت گذاري خدمات، برون سپاري خدمات و ... ياري مي رساند.
محاسبه بهاي تمام شده خدمات از روش هاي گوناگون حسابداري قيمت تمام شده در حوزه حسابدراي مالي و حسابداري مديريت قابل انجام است. اما نكته اساسي در انتخاب روش مناسب براي محاسبه بهاي تمام شده است.
در اغلب سازمان هاي دولتي دو نكته حائز اهميت وجود دارد كه در انتخاب روش مناسب راهگشا است.
1. از آنجاييكه در بخش خدمات هزينه هاي سربار بالاست، فعاليت هاي پشتيبان بسيار است و تعدد خدمات زياد است، روش مناسب براي محاسبه و مديريت قيمت تمام شده روشي است كه بتواند:
الف - هزينه هاي سربار را به درستي بر روي فعاليت ها و خدمات سرشكن كند
ب- هزينه فعاليت هاي پشتيبان را به درستي بين فعاليت هاي اصلي و پشتيبان ديگر سرشكن كند.
ج- با در نظر گرفتن خدمت گيرندگان و محل جغرافيايي ارائه خدمت، قيمت تمام شده خدمات را محاسبه نمايد.
2. با توجه به اينكه اصلي ترين هدف بودجه‌ريزي عملياتي افزايش كارايي مديريت هزينه ها و صرفه جويي در هزينه‌ها است، بنابراين روش محاسبه بايد بتواند به تحقق اين اهداف و اهداف ديگر كه در ذيل به آنها اشاره خواهد شد كمك نمايد و به مديران در اتخاذ تصميمات مربوط ياري رساند. در انتخاب روش حسابداري قيمت تمام شده بايد به اهداف ذيل نيز توجه جدي نمود:
  • كمك به برونسپاري و واگذاري خدمات
  • كمك به قيمت گذاري خدمات
  • كمك به تعيين دقيقتر شاخص هاي عملكرد
  • كمك به اصلاح فرآيندها و روش ها
  • شناسايي فعاليت هاي بدون ارزش افزوده
در ميان روش هاي موجود بودجه‌ريزي، روش هزينه يابي و بودجه‌ريزي بر مبناي فعاليت تنها روشي است كه قيمت تمام شده را با دقت بالاتري نسبت به ديگر روش ها محاسبه مي نمايد و همچنين به مديران براي اتخاذ تصميمات دقيقتري براي تخصيص بودجه به عملكرد و نيز طراحي آسانتر نظام بودجه‌ريزي عملياتي خود كمك مي نمايد.
به طور خلاصه رويكرد و تكنيك هزينه يابي و مديريت بر مبناي فعاليت (ABC/M) نه يك روش حسابداري قيمت تمام شده بلكه يك ابزار قدرتمند مديريتي براي افزايش كارايي و اثر بخشي و در نهايت بهره وري سازماني است.
اين شيوه هزينه يابي از بخش صنعت و توليد به بخش خدمات و نيز بخش دولتي و عمومي تسري يافت و اكنون در اغلب كشورها براي محاسبه قيمت تمام شده خدمات دولتي و عمومي از اين شيوه استفاده مي شود.
گروه مشاوران پنكو با در اختيار داشتن دانش تخصصي، ابزارهاي نرم افزاري، تجربه كافي و آشنايي كامل با قوانين و مقررات مربوطه، تنها مجموعه مشاوره اي پيشرو در كشور در حوزه محاسبه و مديريت بهاء تمام شده به خصوص در بخش خدمات مي باشد.
كشور ما نيز  با درك نياز به تحول، اقدام به تدوين برنامه‌هاي هفتگانه تحول اداري با  رويكرد هاي مديريت دولتي نوين از جمله نتيجه محوري به جاي كنترل فرآيندها  نمود و تلاش كرد موضوعات مربوط به مديريت فرآيندها، مديريت كيفيت، مديريت عملكرد ، هزينه‌يابي محصول ، بودجه ريزي عملياتي را به صورت قانوني به مورد اجرا درآورد. در برخي از اين رويكرد ها اين روند ادامه يافت تا ضرورت توجه جدي به اين مسأله توسط مجلس نيز درك و به صورت پراكنده در تبصره هاي بودجه سالانه كل كشور(جزء 2 بند ب تبصره 4) مجوز قانوني صادر و نهايتا به صورت گسترده و همه جانبه در فصل نوسازي دولت و ارتقاي اثربخشي حاكميت درقانون برنامه پنجساله چهارم توسعه كشور به موضوعات فوق پرداخته شد و در احكامي از قبيل مواد 144 و 138 برنامه توسعه چهارم به هزينه‌يابي محصول و بودجه ريزي عملياتي به صراحت پرداخت.
با نگاهي اجمالي به ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه در مي يابيم كه رويكرد اين حكم رويكرد حسابداري قيمت تمام شده نيست بلكه رويكرد مديريت قيمت تمام شده است چرا كه با اعطاي اختيارات مالي و نيروي انساني به مديران امكان افزايش بهره وري و در نتيجه صرفه جويي و بهره مندي از آن را فراهم مي كند و اين امر بدون اصلاح يا مهندسي مجدد فرآيندها ي توليد كالا و خدمات امكان پذير نمي باشد . از آنجائيكه رويكرد و تكنيك هزينه يابي و مديريت بر مبناي فعاليت بر فرآيندها و مديريت قيمت تمام شده خرو جي هاي آنها تمركز دارد ابزاري بسيار اثربخش براي اين منظور و اجراي اين حكم قانوني است.
از سوي ديگر رويكرد بودجه ريزي بر مبناي فعاليت (ABB) كه زاييده هزينه يابي بر مبناي فعاليت است نيز در اجراي ماده 138 قانون برنامه چهارم توسعه، موضوع استقرار نظام بودجه ريزي عملياتي ، كه بايد بر اساس ماده 144 اجرايي شود ، بسيار موثر مي باشد. 

نرم افزار بودجه ريزي عملياتي الماس

اين نرم افزار امکانات زیر را در اختيار کاربر قرار مي دهد: جهت دانلود بروشور نرم افزار روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود بروشور شرکت

جهت اطلاع از فعالیتها و خدمات شرکت و دریافت بروشور گروه مشاوران پنکو روی لینک زیر کلیک نمایید:

فيلم هاي آموزشي

مجموعه فیلمهای آموزشی محاسبه قيمت تمام شده ، بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد را از طریق آدرس زیر دانلود نمایید: