دلايل متداول شدن ABC

ABC نيز همانند JIT درصده 1800 و اوايل 1900 توسط حسابداران شكل گرفت. امروزه، اين طور بيان مي‌شود كه تكنيك‌هاي مديريتي نوين شكل‌گيري مجدد تكنيك‌هاي قديمي مي‌باشند. اين نظر بطور كلي پيرامون ABC نيز صدق مي‌نمايد. گرچه مكانيسم اوليه هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت دشوار نيست ولي ماهيت آنچه كه هزينه‌يابي مي‌شود- محصولات و فرآيندها – تغيير پذير مي‌باشند. همانطور كه مي دانيد، بر پيچيدگي، تفاوت و گوناگوني در دنياي كسب وكار بطرز چشمگيري افزوده شده است. با افزايش پيچيدگي در محيط كسب و كار، هزينه‌هاي سربار نيز افزايش مي‌يابند . بعبارت ديگر پيچيدگي منجر به تغيير در تركيب هزينه‌هاي سربار و مستقيم شده است و ميزان هزينه‌هاي سربار را به نسبت هزينه‌هاي مستقيم افزايش داده است.
از آنجايي كه شيوه كسب و كار نسبت به گذشته تغيير يافته ولي متقابلاً شيوه‌‌هاي هزينه‌يابي تغييرات كافي در پي نداشته است. در نتيجه‌، قيمت تمام شده محصول بطور ناصحيحي محاسبه شده و اطلاعات مديريتي ناكافي بدست مي‌دهد. ABC به آساني، اطلاعات هزينه‌ها را به سطوح مورد نياز انتقال مي‌دهد و مديران را قادر مي‌سازد تا بهتر تصميم¬گيري نموده و به مزيتي رقابتي در محيط كنوني كسب و كار دست يابند. هرچه محيط كسب و كار پيچيده‌تر مي‌شود، عناصر هزينه‌يابي تغيير يافته و پيچيده¬تر مي‌گردد. هزينه‌هاي سربار جايگزين هزينه‌هاي مستقيم مواد و نيروي كار مي‌گردد. اين هزينه‌هاي سربار در واقع فن آوري و كاركناني هستند كه موجب افزايش بهره وري شده و پيچيدگي را مديريت مي‌نمايند.
امروزه هزينه‌هاي سربار يا غيرمستقيم نوعاً از طريق نظام بودجه‌ريزي مراكز هزينه  نظارت و كنترل مي‌گردند. با اين وجود وابستگي‌هاي روز افزون ميان واحدهاي سازماني و وظايف، اثر بخشي كنترل‌هاي بودجه‌اي را در مديريت كسب و كار مي‌كاهد. اين درحاليست كه به وظايف و واحدهاي سازماني به عنوان اجزاء بدون ارتباط با يكديگر نگاه مي‌شود.مديريت انحراف بودجه در سطح رديف و فصول بودجه همواره بعنوان يك روش كنترلي مورد بحث بوده است. در اين شيوه دستگاه‌هاي موفق‌، مذاكركنندگان خوبي در هنگام تنظيم بودجه و در چگونگي تغيير مخارج و اعتبارات ميان رديف‌هاي بودجه‌اي مي‌باشند.
ظرف ده سال گذشته، رفتار فرابخشي در كسب و كار بيشتر از گذشته مورد توجه واقع شده است . ديوارهاي ميان واحدها فروريخته شده و مديران بصورت گروهي فراسوي ديوارها قدم بر مي‌دارند و ارتباطات بينابيني و وابستگي‌هاي متقابل در ميان واحدها لحاظ مي‌گردد.
نظام بودجه‌ريزي مراكز هزينه با دنبال نمودن زنجيره مشتريان داخلي اثر بخشي خود را از دست مي‌دهند. بعنوان مثال، وقتي يك مامور خريد با خريداري يك محصول نامرغوب‌، صرفه‌جويي مي‌كند، ديگر واحدها براي جبران نامرغوب و غير استاندارد بودن آن محصول‌، متحمل كار مجدد، صرف زمان بيشتر و يا فعاليت زائد ديگري كه ارزش افزوده ندارد، مي‌گردند.
ABC همان اقدامات گذشته دريك شكل و فرمت جديد ( حسابداري انقلابي) نيست . بلكه اقدام جديدي  در چارچوب و در ادامه اقدامات گذشته مي‌باشد، همانند سلسله اتفاقاتي كه منجر به پيدايش كامپيوتر گرديد . بانك‌هاي اطلاعاتي به هم مرتبط و زبانهاي نسل چهارم در حال حاضر تجديد ساختار سريع داده‌ها را فراهم مي‌سازد.تنوع، تفاوت، گوناگوني و پيچيدگي بعلاوه جايگزيني هزينه‌هاي مستقيم كار ومواد با هزينه‌هاي سربار بررويه‌هاي سنتي حسابداري قيمت تمام شده سايه افكنده است . بدون ABC‌، مجريان ومديران مجبور به حدس هزينه‌هاي واقعي هر كاري مي‌باشند. 

نرم افزار بودجه ريزي عملياتي الماس

اين نرم افزار امکانات زیر را در اختيار کاربر قرار مي دهد: جهت دانلود بروشور نرم افزار روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود بروشور شرکت

جهت اطلاع از فعالیتها و خدمات شرکت و دریافت بروشور گروه مشاوران پنکو روی لینک زیر کلیک نمایید:

فيلم هاي آموزشي

مجموعه فیلمهای آموزشی محاسبه قيمت تمام شده ، بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد را از طریق آدرس زیر دانلود نمایید: