مقالات و مستندات  \  تاثير دانش مديريت هزينه بر ارتباط بين مشاركت بودجه ای و عملكرد مديريتي

تاثير دانش مديريت هزينه بر ارتباط بين مشاركت بودجه ای و عملكرد مديريتي


دكتر فخرالدين معروفي
شیرزاد خوانچه سپهرچكيده

اين تحقيق ارتباط بين مشاركت بودجه اي (BP) و عملكرد مديريتي و دانش مديريت هزينه را مورد بررسي قرار داده است. پژوهش حاضر از نوع توصيفي و كيفي و به روش پيمايشي است. مطالعات مبتني بر مدل سه بعدي بلوم برگ و پرنگل (1982) و بر اساس تئوی عملكرد شغلي انجام شده است.جامعه آماری تحقیق عبارتند ؛ از مدیران شرکت های تولیدی در استان های کردستان و کرمانشاه كه نمونه 83 نفري از مديران اين شركت ها انتخاب شده اند . يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه دانش مديريت هزينه مديران ، بويژه ديدگاه متوازن دانش مديريت هزينه ، وتأثير BP بر ادراك‌ خود از عملكرد مديريتي را متعادل كرده است. يافته ها نشان مي دهد هنگامي كه دانش مديريت هزينه مديران افزايش مي‌يابد، تاثير‍‍ BP بر درك عملكرد مديريتي مثبت است و هنگامي كه هر دو BP و دانش مديريت هزينه مديران، در سطح بالایي هستند، استنباط بالايي از عملكرد مديريتي بدست مي آيد. نتايج نشان می دهد که سازمانها بايد دانش مديريت هزينه مديران را كه در فرآيند بودجه بندي مشاركت دارند، بهبود بخشند .


كلمات كليدي: مشاركت بودجه، دانش مديريت هزينه، عملكرد مديريتي، تئوري شغل.

مقدمه
پمشاركت بودجه بندی يكي از تحقيقات جامع رفتاری، حسابداري مديريت به شمار می رود ، اما مديران از سه سبك متفاوت بودجه و هزینه ی واقعي اطلاعات در ارزيابي عملكرد مديريتي استفاده كرده اند( هوپ وود 1972) . گرچه اُتلي (1978) قادر به نتيجه‌گيري مشابه نبوده است. تفاوت‌هاي اين دو تحقيق، محققان را به بررسی تنوع و متغيرهاي منحصر به فرد وادار كرده است. (بریرس و هرست، 1990) . گرچه تحقیقات اولیه، بر ارتباط بين مشاركت بودجه ای و عملكرد نپرداخته ا ست اما در سطح بالایی ارتباط دارند . بنابراین ضروری است به پرسیدن سوالاتی مانند : آیا تاثير BP و تغیر عملکرد مدیر يتی، بر سبک دانش مدیریت هزینه بستگی دارد؟ آیا افزایش تا ثیر BP برعملکرد مدیر یتی، سطح دانش مدیر یت هزینه را افزایش می دهد؟ به عبارت دیگر، آیا عمل متقابل دانش مدیریت هزینه مدیران، به تاثیر عملکرد مدیریتی می انجامد؟ اگر چنین است ،جه عکس العملی شکل می گیرد . تحقیقات موجود در این حوزه ، نشان می دهند که تفاوت ها در توانایی، دانش و تجربه با عملكرد شغلي ارتباط دارند ( هونتون و همکارانش، 2000 ) . این تحقیق ارتباط بین مشاركت بودجه اي (BP)، دانش مدیر یت هزینه بر عملکرد مدیریت را بررسی می کند . شیلد و یانگ( 1994) اهمیت سبک دانش مدیریت هزینه، را شناسایی کرده اند. لوگ و همكارانش؛( 1997)، ايرز و اراد؛( 1986)،لاتام و همكارانش؛ (1994)، ساگي و كوسلوسكي؛( 2000) ، برونل و مک اینز (1986) پیشنهاد می کنند ، که كارآئي توليد در دو مكانيسم عمده ي انگیزشی و اطلاعاتی ، مشارکت بودجه ای را بهبود مي بخشد. تحقیقات تجرب ،نتایج ثابت نقش اطلاعات درمشاركت بودجه ( BP) نشان می دهد ( چن هال و برونل ،1988: مگنر و همکارانش،1996) . در حالیکه تحقیقات بر روی نقش انگيزشی مشاركت بودجه( BP ) با عملكرد سازگاري ندارد‌ ( برونل و مک اینز1986) اما دريافتند كه انگيزش و BP به طور مستقيم و مثبت با عملكرد در ارتباط است، ولی مشاركت بودجه ای با انگيزش در ارتباط نیست . تحقيقات برونل و مک اینز( 1986 ) ، بر خلاف تحقیقات كنيس (1979) و مرچانت (1981) بود، ولی ارتباط مثبت را بين BP و انگيزش دریافته اند. كه اين ناهماهنگي‌‌ها منجر به تحقيقات بعدي با استفاده از متغيرهاي کانون کنترل (برونل، 1981،1982 ) ، سبک رهبری (برونل1983) ، محیط نا مطمئن (گو ویندرا جان، 1986) ، مشکلات شغلی( میآ 1988 ) ، معیار ارزیابی عملکرد (دونک 1990 ) وغیره گرديده است.اما هیچ گونه تحقیق قبلی بر روی نقش سطح دانش فردی ، در ارتباط بین مشارکت بودجه ای و عملکرد مدیریتی وجود ندارد . بنابراین تحقیق حاضر تمرکز بر تاثیر تعاملی مشارکت بوجه ای و دانش مدیریت هزینه مدیران بر عملکرد مدیریتی دارد . بخش دیگر تحقیق ، چار چوپ تئوریکی می باشد . که بر مبنای ارتبا ط مشارکت بودجه ای و دانش مدیریت هزینه ، عملکرد مدیریتی و توسعه الگوی بلوم برگ و پرینگل (1982) می باشد . بلوم برگ و پرینگل (1982) اجرای عملکرد فردی را به وسیله فرمول زیر نشان داده اند :
عملکرد = (ظرفیت ×رضایت ×فرصت ) عوامل
ارزش پايين نتايج اين ابعاد ، سطح کاهش عملكرد مورد انتظار را نشان مي دهد . با توجه B & P (1982 ) ظرفیت به قابليت فيزيولوژيكي و ظرفیت شناخت اشاره مي‌كند، كه فرد را قادر مي‌سازد وظایف مؤثری انجام دهد .و اثر آ ن بر تاثیر توانایی افراد ،دانش، مهارت ، هوش، سن، سطح آموزش، پایداری، استقامت،انرژی و متغيرهاي مشابه است. بُعد رضايت به مشخصات عاطفي و فيزيولوژيكي اشاره دارد، ميزان افرادی كه مستعد به انجام کار هستند تحت تائثیر قرار می دهد. رضایت تاثير بر رفتار انگیزشی، رضایت شغلی ،شخصیت ،هنجار ها، ارزش ها ،نگرش شغلی، نگرانی ها ، ویژگی های شغلی و متغيرهاي مشابه دیگر دارد. در بُعد سوم فرصت ، اغلب مدل هاي عملکرد کار ناديده گرفته شده است.B&P بیان می دارند اگر چه افراد تمایل و قادر به تشویق کنش رفتاری دارند ، خواه این کنش به پایان رسیده باشد یا نه ،بستگی به محیط، حضور و تنظیم حقایق اهداف معین شخص دارد .مهمترین حقایقی که بر سطح عملکرد افراد اثر می گذارد عناصر تکنیکی سیستم مانند ابزار ،تجهیزات،مواد، موقعیت فیزیکی ، فعالیت همکاران ،رفتار رهبر،خط مشی سازمانی ، نقش ها و فرایند ها هستنند . كرگ (1989) ، فورد (1992) والدمن وسپانگلر (1989) ، والدمن (1994) ، تحقيقات متفاوتي را در زمينه هاي مديريت، روانشناسي و آموزش انجام و توسعه داده اند كه با مدل سه بعدی بلوم برگ و پرينگل (1982) سازگاري دارد. اگر مبادرت فرد در هر دو , دانش شغلی و مهارت بالا باشد ؛، اما منابع ضروري در اختيار نداشته باشد، با موانعي از فرصت در مسير موفقيت مواجه خواهد شد ( والدمن و سپانگلر 1989) . اگر دانش شغل و مهارت‌ها وجود نداشته باشد، تلاش فرد بيهوده خواهد بود. به دليل اينكه هدف‌هاي نامناسب پيگيري خواهد شد و يا اينكه فرد نمي‌داند كه چگونه كارها يا تلاش خود را تنظيم و هدايت كند. ليبي و لوفت (1993) پیشنهاد می کنند که بین عوامل ذکر شده وابستگی وجود دارد که باید بیشتر از یک عوامل را بررسی کنند تا تمام تصویر آنرا درک نمایند ، درک این وابستگی ها، تحت نظر شناخت فرایند ها به درک مکانیسم ها است كه در میان عملکرد اثر دارند .بعلاوه ، افرادي كه دانش، توانايي و انگيزه‌هاي متفاوت براي انجام كار دارند، اين فرآيند را تحت تأثير قرار مي‌دهند. این ویژه گی ها ، ظرفیت محیط حسابداری و عملکرد کار را تحت تاثیر قرار مي دهد. این تحقیق تمرکز روی عامل فرصت ( BP (، که در ارتباط با رفتار رهبر ، خط مشی سازمانی و فرایند ها همچنین ، اطلاعات و عامل توانایی دارد (دانش مدیریت هزینه افراد ) .لوک و سچوینگر (1979 ) و شيلدز و شيلدز (1998 ) ؛ اثبات کرده اند که فعالیتهای مشارکت بوجه ای به عنوان مسیری جهت تبادل اطلاعات به تصمیم گیری کمک مي كند .محققان دیگری ،در حوزه ی تصمیم گیری مشارکتی، بیان داشته اند که تصمیم گیری مشارکتی باید مولد کیفیت تصمیم گیری بالا يي باشند که به دانش مشارکت کننده گان کمک كند(داویس،1963؛ استراوس و روزناشتاين، 1970؛ ورووم، 1969) . در این ارتباط، تان و کاو (1999 ) بیان داشته اند که دانش ،پیچیدگی وظایف ، و توانایی مشکل گشایی میانگین ارتباط بین پاسخگو و عملکرد هستند. به طور خلاصه ؛ استون و همكارانش (2001 ، 2000) ، نقش نوع دانش در موفقيت‌ حسابداري مديريت را شناسايي كرده‌اند كه به عنوان عامل مهمي از عملكرد مي‌باشد اما توجه كمي به نفوذ دانش در حسابداری مديريت‌ شده است .
بنا به اظهارات سكولي و همكارانش (1995) مشاركت در سطح ضعيف دانش مديريت هزينه‌، ممكن است زيانبخش باشد به دليل اينكه فرد در يك سطح ضعيفي از دانش مديريت هزينه مي‌تواند كيفيت تصميم‌گيري‌هاي مربوط به بودجه را در عملكرد كاهش دهد. لوك و همكارانش (1997) بيان داشته‌اند كه فرد ممكن است با توجه به هزینه اطلاعات سردرگم و منجر به انگيزه منفي گردد. كه احساس نامناسب بودن آن را كند،و به نوبه خود عملکرد ها را کاهش می دهد.

روش تحقيق
اين تحقيق از نوع توصيفي و كيفي و به روشهاي پيمايشي است. و مبتني بر مدل سه بعدي بلوم برگ و پرنيگل( B & P،1982) است ؛ جمع‌آوري اطلاعات، در 15 کارخانه؛ در استان های کرمانشاه و کردستان بود ،که پرسشنامه ساختارمند به 125 نفر از مديران ارسال؛ فقط 83 پرسشنامه66.9%) ) كامل و بدون نقص برگردانده شد. اندازه گیری آیتم ها با توجه به تحقيقات پيشين (میلانی ،1975 ) می باشد. همچنین از تحقیقات قبلی حسابداری، مشارکت بوجه ای( هریسون، 1992؛ نوری وهمکارانش ،1995 ) ؛ اندازه گیری عملكرد مديريتي (ماهونی و همکارانش ،1965 ) ؛ دانش مدیریت هزینه ( شیلدز و یانگ 1994 ) استفاده شده است .

ارزیابی پایایی و روایی
در این تحقیق از دو ابزار روایی همگرا و تشخیص استفاده شد . روایی همگرا ، ساختار آیتم ها ی پیش بینی شده را اندازه گیری می کند ؛ در حالی که روایی تشخیص ، ساختار را بعنوان تفاوت کلی با ساختار های دیگر محرز می ساز د (استراب، 1989) . روایی همگرا تجزیه و تحلیل 19 آیتم را بر روي 5 عامل نشان مي‌دهد، 1- مشاركت بودجه‌اي (BP) ، 2- عملكرد بيروني مديريتي (EXMP) بحث و مذاکره ، 3 – عملكرد درونی مديريتي(INMP) ، (سرپرستان ،طرح ریزی ، هماهنگی ،کار گزینی) ، 4- چشم‌انداز متواز ن دانش مديريت هزينه(BCK) و 5-دلالت بر مشاهده ی آیتم میانی دارد(LICK) (جدول 1) . عامل تجزیه و تحلیل ، نمودار دو بُعد ی عملكرد مديريتي را نشان می دهد كه تمركز بر عملكرد داخلي و خارجي را منعكس مي‌كند. در حالیکه، دانش مديريت هزينه دو بُعد دارد كه جنبه مشاهده کننده ی آیتم میانی دانش مديريت هزينه و همتراز را نشان مي‌دهد ، که اظهارات شيلدز و يونگ (1994)را تاٌییدمی کند(جدول 2 ). ابزار پایایی از دو طریق ارزیابی شد:1- سازگاری درونی(گرونباخ α )و 2- استخراج واریانس ميانگين ( جدول 3 ). سازگاري داخلي پايين‌تر از حد انتظار است (60%) ،که اظهارات نونالی و برنستین (1994) را تایید می کند.روايي تشخیص، به وسیله آزمون ارزیابی شد، تمام آیتم ها ي ساختاري همگن نسبت به ساختار ديگر بالاتر بودند . ريشه دوم واریانس ميانگين استخراج شد ،و با همبستگي بين هر يك از ساختار ها مقايسه گرديد، تمام معيار ريشه دوم واریانس ميانگين نسبت به همبستگي بين ساختار ها بزرگتر بودند، جدول 3 نشان می دهد که تمام نمودار ساختار ،روايي تشخیص هستند .
با توجه به نتايج بدست آمده (جدول- 3)، استخراج واريانس ميانگين بين 45% تا 67% قابل قبول است. اگرچه EXMP و بُعد LICK ، دانش مديريت هزينه تقريباً كمتر از 50% مي‌باشد . ( باگوزی و همکارانش(1991) با دانش مديريت هزينه متوازن شده (BCK) 50% را نشان مي دهد.محاسبه هر دو آزمون ، كرونباخ α و استخراج واريانس ميانگين اندازه گيري هاي پايايي را محرز مي كنند. در نهايت سطوح قابل قبول روايي تشخیص و همگرا را نشان مي دهد . در اين تحقيق چون از تجزيه و تحليل رگرسيون چندگانه استفاده ‌شده، داده‌ها بايد با فرض‌هاي قطعي به شرح زير برآورده شوند: درجه خطی بودن (حالت طولی داشتن)؛ واريانس بدون متغیر( ثابت) و نرمال (هایر و همکارانش،1998) . واريانس هاي توزیع نرمال ها به وسیله معیار Z برای انحراف معیار ( هایر و همکارانش،1998 ) آزمایش شد. به علت اینکه معیار Z فراتر از معیار بحرانی نمی رود ( 2.58 ± ) ، فرض های نرمال در این تحقیق نقض نشده است . همبستگی زیاد بین مشارکت بوجه بندی و دید گاه متوازن از دانش مدیریت هزینه می تواند خطی بودن چند گانه (مشکلات متعدد،واقع در چند مسیر ) را نشان دهد . همچنین خطی بودن چند گانه را به وسیله ی محاسبه ی فاکتور واریانس و معیار های تحمل پذیری ارزیابی گردید. در آزمایش فرضیه ها دو بعد ،ادراک خود ؛ از عملکرد مدیریتی (داخلی و خارجی ) و دانش مدیریت هزینه و مشارکت بوجه بندی به وسیله آنالیز های فاکتوری تولید می شود( به وجود می آید) .
فرضيه‌هاي چندگانه از طريق رگرسيون چندگانه براساس مدل افزايشي مورد استفاده قرار گرفت (پدهازور،1982) :
y = b0 + b1 x1 + b2 x2 + b3 x1 x2 + e
Y درك عملكرد مديريتي (اول داخلي و سپس خارجي) x1= BP و x2 دانش مديريت هزينه، كه از تجزيه و تحليل عامل‌ها بدست آمده، x1x2 واژه متقابل و e ميزان خطا مي‌باشد. فرضيه تحقیق در خصوص اثر متقابل بين BP و دانش مديريت هزينه كه عملكرد مديريتي را تحت تأثير قرار مي‌دهد، پيش‌بيني مي‌كند (ارتباط مستقیم دارد).به عبارت دیگر هر چه سطح دانش مدیریت هزینه بالاتر باشد،روابط بین مشارکت بودجه(BP ) و عملکرد مدیریتی قطعی تر و مثبت تر می باشد. براي حمايت از فرضيه، ضريب b 3 در تعادل رگرسيون (2) معني‌دار و مثبت می باشد(0 ‌ b3 ≠ ).


نتایج
جدول 4 نتايج تجزيه و تحليل رگرسيون را نشان می دهد، اثر متقابل معني‌داري ، بين BP و ديدگاه متوازن دانش مديريت هزينه روی عملكرد داخلي مديريتي با ميزان سازگاري R2 در 17% ، نشان مي‌‌دهد و b3 مثبت و معني‌دار است (t = 2.415 , P = . /02) ، كه از فرضيه تحقیق حمايت می کند، بيانگر آن است كه هر چه سطح دانش مديريت هزينه بالاتر باشد، رابطه بين BP و عملكرد مديريتي مثبت تر است . نتايج رگرسيون قدرت مدل توصيفي را افزايش مي‌دهد، كه با اين افزايش، مقايسه اثر متقابل 17% از واريانس درعملكرد را با 12% ، دو تأثير مثبت به عنوان متغير پيش‌بيني كننده را در جدول- 5 نشان مي‌دهد.جدول 4 ،مدل عملکرد داخلی (BP و دانش مدیریت هزینه –مشاهده ی آیتم میانی)اثر متقابل معنی داری را بر روی هر دو عملکرد آشکار نمی کند .بنابراین تاثیر متقابل معنی داری بین BP و دیدگاه متوازن دانش مدیریت هزینه بر روی EXMP وجود ندارد . اگرچه ، نتايج نشان مي دهد كه مشارکت بودجه اي و سطح دانش مديريت هزینه مدیران ، بويژه ديدگاه متعادل دانش مديريت هزينه،تاثیر متقابل و مثبتی در سطح معني داري بر عملكرد مديريتي دارد.( ترسیم رویه Eq (1) و نتيجه گيري رویه ( شكل 1) . بدين ترتيب اين سطح بصورت تجسمي تاثير متقابل غيرمنظم بين BP و دانش مديريت هزينه بر عملكرد مديريتي را نشان مي دهد. شكل- 1 مي تواند چنين تفسير شود هنگامي كه سطح دانش مديريت هزينه مديران پايين است ( 9.37)، مشاركت بودجه تاثير منفي بر عملكرد مديريتي دارد. زمانيكه دانش مديريت هزينه مديران به بالاتر از سطح 9.37 افزايش يابد، تاثير BP برعملكرد داخلي مديريتی مثبت است . هنگامی که، ارزش دانش مديريت هزينه افزايش مي يابد ، بر رشدآن تاثیر زیادی میگذارد و بهبود نتایج عملکرد داخلی مدیریتی را فراهم می آورد. مشارکت بودجه ای و دانش مدیریت هزینه مدیران بویژه دیدگاه متعادل دانش مدیریت هزینه ، هر دو را در سطح بالا یی نشان می دهد، بنابراین شکل 1 فرضیه تحقیق را حمایت می کند . در تاًیید اظهارات شيلدز و يونگ (1994) مي‌توان نتيجه گرفت كه در مرحله اول كنترل و تنظيم خريد با توجه به استفاده از منابع در ارتباط با بودجه مي‌باشد ، در مرحله دوم، تقاضا و درخواست‌هاي كليدي مشتريان، كه چگونه مي‌خواهند، هزينه‌هاي محصولات آينده مورد نياز خود را مديريت كنند. مديراني كه درك وسيعتري از چگونگي هزينه‌ها در ارتباط با توليدات و يا ساير متغيرهاي مهم دارند، يك جنبه توازن از دانش مديريت هزينه را دارا مي‌باشند، كه از تجربه اقتصاد مديريت، آموزش و تعليم، ناشي مي‌شود، كه دانش مديريت هزينه مديران به عنوان فاكتور توانايي شناسايي گرديده است. به دليل اينكه دانش مديريت هزينه به يك كار وابسته مي‌باشد.
بنابراين دانش مديريت هزينه در افراد شركت‌كننده مي‌تواند نقش مهمي را در تعيين تأثير دلخواه از مشاركت بودجه داشته باشد، كه سطح شركت‌كننده‌ها از دانش مديريت در مورد هزينه‌ها ممكن است، تصميمات وابسته به بودجه و در نتيجه عملكردها را تحت تأثير قرار دهد( جدول- 1 )

بحث و بررسي
نتايج نشان ميدهد كه، دانش مديريت هزينه متعادل مدیران در BP، ادر اك خود از عملكرد داخلي مديريتي را تحت تاثير قرار مي دهد، نهEXMP را. بعلاوه، نتايج پیشنهاد می کند كه BP خود بخود با عملكرد داخلي مديريتي همبستگی معنی داری ندارد (جدول -3). نتايج حاكي از آن است كه BP و ديدگاه متعادل دانش مديريت هزينه ، بطور مشترك، شرايط مناسبي براي بهبود عملكرد مديريتي داخلي را مهيا مي سازند. اندازه گیری عملکرد داخلی پنج وظایف را نشان می دهد (ارزیابی، سرپرستی ، طرحریزی ،هماهنگی وکار گزینی ) که فرایند مدیریت را تشکیل می دهند و همزمان و مداوم در اداره ی موسسات اقتصادی اجرا مي شوند( ول سج و همکارانش 1988) . اين نحوه عمل مديريت نياز به داشتن ديدگاهي متعادل از دانش مديريت هزينه، بمنظور درك فرآيند های تجاری و فعاليتهاي سازماني براي طرح ريزي هاي موثر و موفق، دارد.
تاثير متقابل بين ديدگاه متوازن دانش مديريت هزينه و BP بر EXMP نتيجه معني داري را بدست نمي دهد و اندازه گیری های EXMP با ارائه و مذاكره كردن مواجه است. اين ممكن است که مديران نيازمند گونه ديگري از دانش مديريتي باشند. شيلدز و يونگ (1994)،روش هایی را برای بهبود هزینه مدیریت پیشنهاد کرده اند که متمرکز بر روابط خارجی ، مشارکت با مشتری و عرضه کنندگان است.
نتايج، تاثير متقابل معنی داری بين ديدگاه مشاهده کننده ی آیتم میانی و BP روی هر دو، عملكردهاي مديريتي داخلی و خارجي را نشان نمی دهد. هر چند که،LICK بطور مثبت با BP همبستگی دارند (جدول- 3؛ r = . 23, P<.05) . به نظر مي رسد كه هر دو سبک از دانش مديريت هزینه در جزئيات بودجه ضروری هستند. هر چند كه روش مشاهده آیتم میانی از دانش مديريت هزینه، مي تواند براي مهيا كردن اطلاعات كافي براي جزئيات بودجه كمك كننده باشد، اما عملكرد را ارتقاء نمي دهد. شيلدز و يونگ (1994) بیان داشته اند كه، مشاركت بطور معنی داری با دانش مديريت هزينه مرتبط مي باشد. گر چه آنها به طور مستقيم ارتباط بين روشهاي مختلف دانش مديريت هزينه و مشاركت را مورد بررسي وآزمايش قرار نداده اند.


نتيجه گيري
هدف از اين تحقيق، بررسي ارتباط بين مشاركت بودجه (BP) و عملكرد مديريتي و تاثير آن بر دانش مديريت هزينه بوده است. نتايج تحقيقات سهمي براي بهبود درك از پديده BP را بوجود آورد. الگوي تحقيقي، بعد از مطالعه مجدد (بازخواني – بازبيني) و تركيب كردن بودجه مشاركت با تئوري (نظريه) عملكرد كار و مطالعه آنها ومشارکت در تحقيق سازماني را گسترش داده است. نتايج، تاثير متقابل مابين دانش مديريت هزينه و مشاركت بودجه بر عملكرد مديريتي را حمايت می کند. بنابراین هرچه سطح دانش مديريت هزينه مديران (ديدگاه متعادل) بالاتر باشد، تاثير (نفوذ) BP بر ادراك خود مديران از عملكردشان (داخلي) مثبت تر خواهد بود. و در سطوح پايين دانش مديريت هرينه، BP تاثير منفي بر عملكرد مديريتي را نشان می دهد.
لوك و همكارانش (1997) پيشنهاد می کنند كه، مشارکت تحقيقات بايد براي فرآيند تحقيقات انتقال دانش و تبادل اطلاعات هدايت شود. همچنین درجه تاثير (اثر) مشاركت بعنوان فرآيند سازماني بصورت بالقوه نمي تواند انگيزه يا تعهدات را ارتقاء دهد. اما با اين وجود كه شناسايي رخدادهاي (پيشامدها) ويژه، میزان تاثير (نفوذ) مشاركت را تحت تاثير قرار مي دهد، مهم مي باشند. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه، مشاركت در بودجه بندی تاثير مثبت بر عملكرد كار افراد دارد، زمانيكه مشاركت فردی، سطح بالايي از دانش مديريت هزینه را دارا می باشد . از طرف ديگر نتايج نشان داده است آنهائي كه سطح پاييني از دانش مديريتي را در اختيار دارند، ممكن است به طور منفي بر عملكرد تاثير بگذارند.
همچنين نتايج نشان مي دهد كه سازمانها بايد دانش مديريت هزينه مديراني را كه در بودجه سهيم هستند، بهبود بخشند. دانش مديريت هزينه يك فاكتور مهم سازماني براي BP ، موثر (تاثيرگذار) مي باشد. از ديدگاه مديريتي و سازماني، نتايج نشان مي دهد كه بهبود توسعه دانش مديريت هزينه مديراني كه در بودجه بندی سهيم هستند مي توا ند منجر به بهبود در عملكردشان شود. محدوديتها ذكر شده شامل؛ 1-، مشاركت 15 شركت؛ بوسيله نمايندگان شرکت انتخاب شده بودند و به اين دليل نمونه دقيقا تصادفي (راندوم) نبود. 2- در تاٌیید اظهارات تورنتون(1968) ، استفاده از معيار رتبه بنديشان، براي مقيایسه عملكرد مديريتي به احتمال قوي از ارزش میانگین بالایی بر خوردار است ( پرین و لیسک، 1962 ، تورنتون،1968) . در حاليكه مديران انتظار ندارند که به خود رتبه پاييني به دهند، بويژه در عملكرد، ارزشهاي پايين تر در محدوده مشاهده شده است ( جدول 2). هماهنگ با ارزشهاي احتمالي پايين تر ( تئوريکی) در هر دو جنبه از دانش هزینه و عملكرد خارجي، نسبت كمتري در عملكرد مديريتي داخلي دارند. 3- الگوي رگرسيون تنها 17% از متغير بودن عملكرد مشاهده شده را توضيح داده است، كه نشان مي دهد متغيرها کاربرد بيشتری نسبت به دانش مديريت هزینه در كار دارند.
تحقيقات آينده مي تواند اين پژوهش را بوسيله انجام تحقيق بر چگونگي ارتباط (مرتبط شدن) BP به گونه هاي مختلف عملكرد نشان داده شده گسترش دهد. بعلاوه، تحقق بر چگونگي تاثير گذاشتن دانش مديريت بر پايه مشتري مداري بين بودجه و عملكرد جالب خواهد بود. تحقيقات بيشتر مي تواند الگو را، براي شامل شدن متغيرهايي مانند، بي ثباتي وظيفه، ارزش آگاهي و بي ثباتي محيط بسط و گسترش دهد. قسمت ديگري از تحقيقات آينده مي تواند امتحان گونه هاي ويژه، از دانش مديريت باشد ( سيستم كنترل، هدافگذاری هزینه، چرخه ی عمر هزینه) كه روشهاي مختلفي از دانش مديريت هزینه را تحت تاثير قرار مي دهد. چنين اطلاعاتي مي تواند در طراحي تحصيلات و آموزش، و بهبود روشهاي ويژه دانش مديريت هزينه، كمك كننده باشند، كه نه تنها BP را توسعه مي دهد، بلكه براي عملكرد سهيم مي شود. با توجه به محدوديتهاي بالا، نتايج بر تحقيقات BP گسترش مي يابد.واين مساله به وسیله گویندراجان(1986) و میا(1988) ، بصورت گسترده تشخيص و حمايت شده است. جدول- 5 ، به مديران اجازه شركت كردن (سهيم بودن) در جزئيات بودجه مي دهد، كه عملكردشان را تحت تاثير مي گذارد، نتايج نشان مي دهد كه بهبود (توسعه) ديدگاه متوازن آنها ؛ مي تواند به دانش مديريت هزينه ؛ در عملكرد بالا کمک کند.


جدول- 1: نمونه‌هاي عامل تجزيه و تحليل
رديف نمونه* 1 2 3 4 5
1 مشاركت و سهيم شدن در بودجه (BP5) 806%
2 وسعت پیچیدگی (BP1) 791%
3 ورودي های اختیاری براي بودجه‌ (BP3) 770%
4 تقاضا های فراوانی براي مشاركت در بودجه‌ (BP6) 680%
5 تأثير بر روي بودجه (BP4) 676%
6 دلايل اعتبار براي اصلاح مجدد (BP2) 607%
7 نشان دادن عملكرد (MP8) 960%
8 عملكرد مذاكره و گفتگو (MP7) 651%
9 ارزيابي عملكرد (MP4) 869%
10 عملكرد سرپرستان (MP5) 728%
11 طرحریزی عملكرد (MP1) ‌ 694%
12 هماهنگی عملكرد (MP3) 619%
13 عملكرد کار گزینی(MP6) 570%
14 تأثير درك هزينه بر روي نتايج (CK5) 905%
15 نتايج ارزيابي كار و هزينه ها (CK7) 576%
16 تجربه در تنظيم هزينه ها (CK3) 446%
17 تأكيد سود به عنوان اندازه‌گيري عملكرد (CK2) 422%
18 مشاهده ی هر آیتم میانی از بودجه(CK6) 803%
19 مقايسه‌ي واقعي با آیتم های بودجه‌بندی (CK4) 561%
درصد از واريانس 92/27 29/9 25/6 23/5 15/3
83=n
*1ـ مشاركت بودجه‌اي، 2ـ اندازه‌گيري‌هاي عملكرد خارجي (بيروني)، 3ـ اندازه‌گيري‌هاي عملكرد داخلي (دروني) ، 4ـ توازون دانش مديريت هزينه، 5 ـ چشم‌انداز از دانش مديريت هزينه
جدول- 2 : بررسي توصيفي نمونه هاي عامل تجزيه و تحليل
متغيرها ميانگين انحراف استاندارد ميزان مشاهده ميزان تئوريكي
عملكرد بيروني مديريتي 25/10 15/4 18 ـ 2 18 ـ2
عملكرد دروني مديريتي 48/29 40/6 42 ـ 12 45 ـ 5
دانش هزينه (توازون) 85/17 84/8 28 ـ4 28 ـ4
دانش هزينه (چشم انداز) 68/7 50/2 12 ـ 2 14 ـ 2
مشاركت بودجه‌اي 56/26 04/8 36 ـ 6 42 ـ 6
83 n =
جدول 2، به صورت قابل اطميناني از دو روش مورد ارزيابي قرار گرفته است؛
1ـ قابليت اطمينان سازگاري داخلي (كرونباخ α S)
2ـ استخراج ميانگين واريانس
جدول- 3: ضريب AVE ( همبستگي و استخراج ميانگين واريانس )
متغير متغيرها
AVE كرونباخ INMP EXMP BP BCK LICK
INMP 67% 75% 81% 26% 14% 07% 14%
EXMP 45% 89% 26% 67% 38%** 19% 05%
BP 52% 72% 14% 38%** 72% 40%** 23%*
BCK 50% 76% 07% 19% 49%** 70% 37%*
LICK 48% 63% 14% 05% 23%* 37%* 69%
* در سطح معني‌دار در 5 % ** سطح معني‌دار در 01%

جدول-4 : نتايج ميانگين تحليل رگرسيون
عملكرد مديريتي (بيروني) = y ضريب ارزش SE T P-Value
متغير ثابت b0 14.010 4.868 2.878 .00
BP b1 .171 0.201 -.851 0.39
BCK b2 -.356 0.300 -1.187 0.23
ضريب تأثير متقابل (BP* BCK)
004= R2 سازگاری :04 = R2
P> .10 و 1.652= F b3 .014 .011 1.285 0.20
متغير ثابت b0 6.389 3.937 1.623 .10
BP b1 .246 .156 1.582 .11
BCK b2 .228 .535 .426 .67
ضريب تأثير متقابل (BP * BCK)
06 = R2 ، 03 = R2 سازگاري
F = 1.089 , P > 10 b3 0.021 .020 -1.044 .30
متغير ثابت b0 36.808 6.83 5.38 .00
BP b1 -.356 .28 -1.26 .21
BCK b2 -.953 .42 -2.26 0.3
ضريب تأثير متقابل (BP * BCK)
20 = R2 .17; = R2 سازگاري
F = 6.02 , P <.05 b3 .038 .02 2.415 .02
متغير ثابت b0 25.278 5.781 4.373 .00
BP b1 .176 .228 .770 .44
BCK b2 -.570 .785 -.726 .47
ضريب تأثير متقابل (BP * BCK)
14 = R2 .12= R2 سازگاري
F = .40 , P > .10
b3 .018 .030 .626 .53

جدول- 5: نتايج رگرسيون مبتني بر عملكرد، BP و دانش مديريت هزينه

عملكرد خارجي مديريتي = y ضريب ارزش SE T P- Value
متغير ثابت b0 21.392 2.765 7.736 .00
BP b1 1.794 .569 3.153 .02
BCK
14 .= R2 .12= R2 سازگاري
F = 6.70 , P < 05 b2 .008 .157 0.52 .96

.
شکل1(EQ) اثر متقابل مشارکت بودجه و دانش مدیریت هزینه را بر روی عملکرد داخلی مدیریتی نشان می دهد.


References:

1. Bagozzi ، R.Yi.Y,Philips ، L .W, 1991 .Assessing constancy validity in organizational research. Administrative Science Quarterly 36.421-458.
2. Blumberg, M .Pringle .C.D. 1982 .The missing opportunity in organizational research: Sonic implications lore a theory of work performance .Academy of Management Review 7 .560-569.
3. Briers.M, Hires, M., 1990 .The role of budgetary information of performance evaluating .Accounting organization and society 15,373-398.
4. Brownell, P. 1981. Participation in budgeting, locus of control and organizational effectiveness. The Accounting Review 56, 844-860.
5. Brownell .P ، McInnis, M.1986 .Budgetary participation, motivation, and managerial performance .The Accounting Review 61, 587-600.
6.Chenhall T, R; Brownell, P; 1988 .The effect of participative budgeting on job satisfaction and performance: role ambiguity as an intervening variable .Accounting Organizations and society 13, 225-234.
7. Davis, K; 1963. The case for participative management .Business Horizons 6, 55-60Dunk, A; 1990
- Dunk, A 1990 .Budgetary participation, agreement on evaluation criteria and managerial performance: a research note .Accounting Organizations and Society 15, 171-178.
8. Erez .M0Arad .R. 1986 .Participative goal-setting: social, motivational, and cognitive factors .Journal of Applied Psychology 71. 591-597
9. Ford. M. 1992 .Motivating Humans .Goals, Emotions and Personal Agency Beliefs .Sage Publications Inc .Newbury Park.
10. Gvindarajan .V, 1986 .Impact of participation in the budgetary process on managerial attitudes and performance: universalistic and contingency perspectives. Decision Sciences 17, 496-516.
11. Hair, J: Anderson, R, R: Tatham, R: Black, W: 1998 .Multivariate Data Analysis, 5th ed. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
12. Harrison, G; 1992 .The cross-cultural generalizability of the relation between participation, budget emphasis and job related attitudes. Accounting Organizations and Society 17, 1-15.
13.Hunton, J, E; Benson, W; stone, D, N; 2000 .Succeeding in managerial accounting Part 2: a structural equation analysis .Accounting Organizations and Society 25, 751-762.
14. Hopwood, A.G., 1972 .An empirical study of the role of accounting data in performance evaluation. Journal of Accounting Research 10, 156-182.
15. Kenis. 1. 1979 .Effects of budgetary goal characteristics on managerial attitudes and performance .The Accounting Review 54. 707-721
16. Krug .S. 1989 .Leadership and learning: a measurement-based approach for analyzing school effectiveness and developing effective school. Advances in Motivation and Achievement, vol. 6, JAI Press, Greenwich, CT, pp. 249-277.
17. Latham, G. Winters, D., Locke, E. 1994 .Cognitive and motivational effects of participation: a mediator study. Journal of Organizational Behavior 15, 49-63
18. Libby, R. Luft, J.1993. Determinants of judgment performance ii- accounting settings: ability, knowledge, motivation, and environment .Accounting, Organizations and Society 18. 425-450
19 Locke, E„ Alavi, M„ Wagner III, J„ 1997 .Participation in decision making: an information exchange perspective .In: Ferns, G. (Ed.) .Research in Personnel and Human Resources Management, vol. 15. JAI Press, Greenwich, CT, pp. 293-331.
20. Locke, E „ Schweiger, D; 1979. Participation in decision – making; one more look .In: Staw, M. (Ed.), Research in Organizational Behavior, vol. 1 .JAI Press, Greenwich, CT, pp .265-339.
21. Magner, N, Welker, R: Campbell, T; 1996 .Testing a model of cognitive budgetary participation processes in a latent variable structural equations framework. Accounting and Business Research 27, 41-50
22. Mahoney, T; Jerdee, T; Carroll, S; 1965 .The jobs of management .Industrial Relations 4, 97-110.
23. Merchant, K. 1981 .The design of corporate budgeting system: influences on managerial behavior and performance. The Accounting Review 56.813-829.
24. Mia, L. 1988 .Managerial attitude, motivation and the effectiveness of budget participation. Accounting Organizations and Society 13.465-476.
25. Milani, K; 1975. Budget- setting, performance and attitudes .The Accounting Review 50, 274-284
26. Nouri. H., Blau. G. Shahid, A. 1995. The effect of socially desirable responding (SDR) on the relation between budgetary participation and self-reported job performance. Advances in Management Accounting 4, 163-177
27. Nunnally, J.C; Bernstein, I.H; 1994 .Psychometric Theory, 3rd ed. McGraw-Hill, New York.
28. Otley, D.T., 1978 .Budget use and managerial performance .Journal of Accounting Research 16,122-149
29. Pedhazur.E.1982 .Multiple Regressions in Behavioral Research, Explanation and Prediction. Holt. Rinehart & Winston, New York.
30. Prien. E.P. Liske. R .E. 1962 .Assessment of higher-level personnel: III rating criteria: a comparative analysis of supervision ratings and incumbent self rating of job performance. Personnel Psychology 32/3, 187-194
31. Sagie. A, Koslowsky .M, 2000 .Participation and Empowerment in Orgam,aUions :Modeling .Effectiveness and Applications. Sage Publications Inc., Thousand Oaks. CA.
32. Scully. J., Kirkpalrick. S. Locke.E., 1995 .Locus of knowledge as a determinant of the effects of participation on performance, affect, and perceptions. Organizational Behavior and Human Decision Processes 61, 276-288.
33. Shields, M., Young, M. 1994 .Managing innovation costs: a study of cost conscious behavior by R&D professional’s .Journal of Management Accounting Research'6,175-196.
34. Shields, M., Shields, D„ 1998 .Antecedents of participative budgeting .Accounting Organizations and Society 23, 49-76
35. Stone. D., et al, 2000 .Succeeding in management accounting .Part 1: Knowledge, ability & rank .Accounting organization and society 25, 697-715.
36. Straub, D. W; 1989 .Validating instruments in MIS research .MIS Quarterly 13/2, 147-166.
37. Strauss, G; Rosenstein, E; 1970. Workers Participation: a critical view. Industrial Relations 9, 197-214.
38. Tan, H.T; Kao, a; 1999 .Accountability effects on Auditors Performance: the influence of knowledge, problem-solving ability and task complexity. Journal of Accounting Research 37, 209-223
39. Thornton, G.C. 1963 .The relationship between supervisory and self appraisals of executive performance. Personnel Sychology21/12, 441-456.
40. Vroom, V; 1969 .Industrial social psychology. IN: Lindsey, G; Aronson, E. (EDS), Handbook of Social Psychology .Addison-Wesley, Reading, MA.
41. Waldman. D. 1994 the contribution of total quality management to theory of work performance. Academy of management review 19,510-536.
42. Waldman.D.Spangler.W, 1989 .Putting together the pieces a closer look at the determinants of job performance. Human performance 2, 29-59
43. Welsch.G.A. Hilton. Gordon, P. N., 1988 .Budgeting .prefix planning and control .Pentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ
نرم افزار بودجه ريزي عملياتي الماس

اين نرم افزار امکانات زیر را در اختيار کاربر قرار مي دهد: جهت دانلود بروشور نرم افزار روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود بروشور شرکت

جهت اطلاع از فعالیتها و خدمات شرکت و دریافت بروشور گروه مشاوران پنکو روی لینک زیر کلیک نمایید:

فيلم هاي آموزشي

مجموعه فیلمهای آموزشی محاسبه قيمت تمام شده ، بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد را از طریق آدرس زیر دانلود نمایید: