ارائه الگوی مؤثر نظارت و ارزیابی عملکرد مالی بخش عمومی در بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

نویسندگان: امرایی حافظ | آذر عادل


چکیده:
نظارت بر عملکرد مالی دولت و شناسایی عوامل کلیدی نظارت و ارزیابی در این بخش باعث توانایی دولت ها در اعمال و اجرای سیاست های مالی و اقتصادی و در نهایت توسعه اقتصادی و بهبود رفاه خواهد شد. هدف مطالعه حاضر شناسایی عوامل کلیدی و ارائه الگوی مؤثر نظارت و ارزیابی عملکرد مالی بخش عمومی در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بوده است.

روش پژوهش به کار گرفته شده در این مطالعه آمیخته (کیفی-کمی) است. گردآوری داده ها با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی از طریق مصاحبه های عمیق با 15 نفر از خبرگان و صاحبنظران و مدیران ارشد حوزه بودجه ریزی و نظارت مالی بخش عمومی در دیوان محاسبات کشور, وزارت امور اقتصادی و دارایی, سازمان بازرسی, مرکز پژوهش های مجلس انجام و اشباع نظری حاصل گردید.

برای تحلیل کیفی داده ها از روش گرندد تئوری با مقایسه دائمی داده ها و کدگذاری باز, محوری و انتخابی آنها و برای تحلیل کمی داده ها و اعتبار سنجی مقوله های شناسایی شده از روش دلفی فازی استفاده شده است. یافته های پژوهش منجر به شناسایی 213 مفهوم مؤثر بر نظارت و ارزیابی در قالب 6 کد اصلی شامل مقوله محوری (کانونی) عوامل علی, عوامل مداخله گر, عوامل زمینه ای, راهبردها و پیامدها و در نهایت تدوین الگویی مؤثر و جامع برای نظارت و ارزیابی عملکرد مالی بخش عمومی در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد گردید, پرداخته شد. در مدل پیشنهادی 10 کد اصلی “عوامل قانونی و مقرراتی, عوامل حوزه ساختار و فرهنگ سازمانی, عوامل مالی و بودجه ای, عوامل ساختاری نظارت و ارزیابی, عوامل محتوایی و مدیریتی نظارت, عوامل انگیزشی و روان شناختی, عوامل فناوری و اطلاعاتی, عوامل اقتصادی, عوامل سیاسی و بین‌المللی و عوامل فرهنگی, اجتماعی” مشخص شده است.

منبع: www.sid.ir

دانلود کامل مقاله: ارائه الگوی مؤثر نظارت و ارزیابی عملکرد مالی بخش عمومی در بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

...

error: