مقالات بودجه ریزی  :

بررسی تاثیر استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بر ارتقاء شفافیت اطلاعات مالی دستگاه های اجرایی
(مطالعه موردی: سازمان هواشناسی کشور)

هدف کلی‌ پژوهش‌ حاضر بررسی‌ تاثیر استقرار بودجه‌ریزی‌ مبتنی‌ بر عملکرد بر ارتقاء شفافیت‌ اطلاعات مالی‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ در سازمان هواشناسی‌ کشور می‌باشد. ٣١٠ نفر نمونه‌ آماری‌ بر اساس فرمول معادلات ساختاری‌ مشخص‌ گردید. برای‌ جمع‌آوری‌ اطلاعات از نمونه‌ آماری‌ و به‌ منظور آزمون فرضیه‌-های‌ تنظیم‌ شده این‌ تحقیق‌ برای‌ استقرار بودجه‌ریزی‌ مبتنی‌ بر عملکرد از تحقیق‌ (شه‌، ١٩٩٨)، برای‌ شفافیت‌ اطلاعات مالی‌ بر اساس تحقیق‌ شکری‌، پاکمرام (١٣٩٨) استفاده شده است‌. ضرایب‌ آلفای‌ کرونباخ این‌ تحقیق‌ برای‌ پرسش‌ نامه‌ فوق به‌ ترتیب‌ 0/750 ، 0/894 بدست‌ آمد. فرضیه‌های‌ تحقیق‌ با استفاده از نرمافزار SPSS و smart pls مورد آزمون قرار گرفت‌. نتایج‌ به‌ دست‌ آمده نشان داد که‌ ابعاد استقرار بودجه‌ریزی‌ مبتنی‌ بر عملکرد بر ارتقاء شفافیت‌ اطلاعات مالی‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ تاثیر دارد.

بودجه ریزی عملیاتی

ارائه الگوی مؤثر نظارت و ارزیابی عملکرد مالی بخش عمومی در بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد 

نظارت بر عملکرد مالی دولت و شناسایی عوامل کلیدی نظارت و ارزیابی در این بخش باعث توانایی دولت‌ها در اعمال و اجرای سیاست‌های مالی و اقتصادی و در نهایت توسعه اقتصادی و بهبود رفاه  خواهد شد. هدف مطالعه حاضر شناسایی عوامل کلیدی و ارائه الگوی مؤثر نظارت و ارزیابی عملکرد مالی بخش عمومی در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد بوده است

مقاله 2

شفافیت بودجه و کیفیت حاکمیت: تحلیل بین‌کشوری

هدف از این مطالعه بررسی این است که آیا بین شفافیت بودجه و کیفیت حکمرانی رابطه وجود دارد یا خیر. جنبش موسوم به باز بودن و بحران های مالی جهانی که فشار قابل توجهی بر دولت ها برای کاهش هزینه ها و تضمین بودجه های متعادل وارد کرده است، انگیزه این تحقیق شده است.

اثرات مشارکت شهروندان در پاسخگویی اجتماعی اصلاحات بودجه

این مقاله به بررسی دو نوآوری قانونگذاری برزیل به نام اصلاحات مشارکتی برای تجزیه و تحلیل اثرات آنها بر ارتباط انتخاباتی و پاسخگویی اجتماعی بودجه ریزی عمومی می رود. مطالعات قبلی بر مکانیسم های مشارکتی در دولت های محلی و عمدتاً بر مرحله تدوین بودجه ریزی عمومی متمرکز شده اند .

خط مشی در حال حرکت: ایجاد امکان مشارکت در بودجه‌ریزی مشارکتی

این مقاله به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه بودجه‌بندی مشارکتی‏، که به عنوان یک نوآوری خط مشی سفر توصیف می‌شود، در زمینه‌های مختلف حکمرانی شهری تفسیر شده است، به خصوص اینکه چگونه تنظیمات محلی که توسط زمینه‌ها و روش‌ها ایجاد میشوند مشارکت را در PB  را ممکن می‌سازند

مقاله

ایدئولوژی، اتحادیه سازی، و سیاست پرسنلی در روند بودجه فدرال

این مقاله به مطالعه چگونگی شکل دادن دولت ها به نیروی کار فدرال از طریق فرایند بودجه میپردازد. من نظریه ای از سیاست پرسنلی را توسعه می دهدم که در آن روسای جمهور خواسته های گروه ذینفع را در توزیع منابع انسانی در سراسر دولت فدرال متعادل می کنند. من استدلال می کنم دولت ها از سازمان هایی که از نظر ایدئولوژیک با آنها همسو هستند حمایت دارند و آژانس هایی که سطوح بالاتری از نفوذ در اتحادیه دارند، افزایش سطح پرسنل بودجه ای را می بینند، به ویژه در دوران ریاست جمهوری دموکرات ها.

مقاله 2

بودجه‌ ریزی عمومی در جستجوی هویت، وضعیت پیش رو و چالش‌های آینده

ماهیت چند وجهی بودجه‌ریزی به طور کلی به موضوع مورد علاقه همیشگی رشته‌های مختلف از جمله علوم سیاسی، مدیریت عمومی، حسابداری، روانشناسی، مدیریت و مطالعات سازمانی تبدیل شده‌است. در عین حال، بودجه‌ریزی عرصه‌ای است که در آن عقلانیت، منطق، شایستگی‌ها و هویت‌های حرفه‌ای مختلف با یکدیگر تعامل دارند. پیچیدگی و تنوع کارکرده‌ای بودجه‌ریزی، و اینکه این حوزه، عرصه تعامل کنشگران، فرهنگ‌ها، هویت‌های حرفه‌ای و رشته‌های مختلف است، احتمالا انواع رویکردها و اشکال اتخاذ شده توسط اسناد بودجه و فرایندهای بودجه‌ریزی ‏و ماهیت متغیر آن در طول زمان را در نظر می‌گیرد

بودجه ریزی عملیاتی

بودجه ریزی عملیاتی در سازمان‌های دولتی

اصولاً دولت ها برای اداره امور خویش نیازمند امکانات و منابع متعددی هستند تا به وسیله آن بتوانند به مردم خدمت کنند و مشکلات مختلف جامعه را حل نموده و در حفظ و حراست از شئون مردم، تربیت و رشد استعدادها، سلامتی جسم انسان ها و سایر موارد اقدام نمایند که طبعاً دولت ها برای ارائه همه این وظائف و خدمات نیاز به بودجه دارند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.