مقالات بودجه ریزی  :

بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

پیاده‌سازی سیستم بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد بر مبنای کارت امتیازی متوازن در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، سازمانی دولتی ـ دانشگاهی و وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) بوده که در حال حاضر به دنبال عملیاتی کردن استراتژی‌ها و ایجاد ارتباط میان برنامۀ استراتژیک و برنامه‌های وظیفه‌ای سازمان، همچون برنامۀ مالی و بودجه‌ای سازمان است. هدف از تحقیق مطالعۀ چگونگی پیاده‌سازی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن، در این مرکز است.

اصلاح الگوی بودجه ریزی در ایران

نظام بودجه‌بندی به عنوان ابزار مهم و حساس برای برنامه‌ریزی عملیات و فعالیت‌های دولت‌ها، مراحل و تحولات مهمی را پشت سر گذاشته (کنترل) و امروزه به صورت یک نظام فنی و مالی پیچیده درآمده است. کوشش‌هایی که صرف تدوین بودجه و تخصیص منابع می‌شود باید استفاده از منابع موجود در جهت رسیدن به اهداف مطلوب جامعه را حداکثر کند. دولت که منابع مالی جامعه را در اختیار دارد و توسعه جامعه را هدف خویش میداند، موظف است این منابع کمیاب را به نحوی «بهینه» تخصیص دهد و در عین حال نه کسری داشته باشد نه مازاد. دولت ایران بیش از دو سوم درآمدهای ملی را به خود اختصاص میدهد و آن را در قالب انواع برنامه‌ها و فعالیت‌ها هزینه میکند (با این حال در بسیاری از سال‌ها با کسری بودجه هم مواجه بوده است). 

مقاله 1

بودجه عملیاتی

بودجه شاهرگ حیاتی دولت است، زیرا دولت تمامی فعالیت‌های مالی خود را در چهارچوب قانون بودجه انجام می دهد. از سوی دیگر از آنجا که در سیستم بودجه ریزی سنتی عوامل مهمی چون اثربخشی، کارایی، صرفه جویی و بازدهی درقبال صرف منابع نادیده گرفته می شوند لذا ازمنابع بدرستی استفاده نشده و حتی به هدر می روند. یکی از راه کارهای مطرح جهت استفاده و مدیریت بهتر بودجه استفاده از بودجه عملیانی به جای بودجه ریزی سنتی است.
بکارگیری بودجه سنتی مستلزم رعایت قوانین مندرج در قانون محاسبات عمومی است. در این مقاله با مروری بر سیر تحولات بودجه و قانون محاسبات عمومی کشور, به بررسی زمینه های نظارت قانون محاسبات عمومی کشور بر بودجه عملیاتی پرداخته می شود. در نهایت نیز مدلی مفهومی برای بودجه ریزی عملیاتی ارائه می گردد.

بودجه ریزی عملیاتی

الزامات استقرار سیستم هزینه یابی مبتنی بر فعالیت(ABC) در بودجه ریزی عملیاتی

نظام بودجه ریزی عملیاتی، تحول برجسته ای در نظام بودجه ریزی دولت‌ها به شمار می آید که توانسته است نقش مهم و مؤثری را در رشد و توسعه کشورها ایفا نماید. ویژگی و وجه تمایز این نظام، تأکید بر اهداف و نتایج حاصله از فعالیت‌ها می باشد. که با استفاده از روشهای علمی هزینه یابی و متدولوژی های برنامه ریزی استراتژیک، ابزار نیرومند و کارآیی را در اختیار مدیران بخش دولتی قرار می دهد. در این میان روش هزینه یابی مبتنی بر فعالیت(ABC) یکی از تکنیک های مفید هزینه یابی می باشد که استقرار آن در بودجه بندی دستگاه‌های دولتی ضروری به نظر می رسد.

حسابداری دولتی

بازنگری در نقش ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی در نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

در نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد عمدتاً نظارت بر خروجی‌ها مدنظر است. تحقیق حاضر به منظور بررسی و تبیین چگونگی و نحوه اجرای نظارت مالی ذیحساب در نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و هم چنین شناسایی  خلاء‌های قانونی و ساختاری که در این زمینه وجود دارد انجام، تا با شناسایی چالش ها و نارسایی های موجود، زمینه ارتقای اثربخشی نظارت مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی در سطح دستگاه های اجرایی کل کشور از طریق ذیحسابان فراهم شود.

مقاله

بررسی تاثیر استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بر ارتقاء شفافیت اطلاعات مالی دستگاه های اجرایی
(مطالعه موردی: سازمان هواشناسی کشور)

هدف کلی‌ پژوهش‌ حاضر بررسی‌ تاثیر استقرار بودجه‌ریزی‌ مبتنی‌ بر عملکرد بر ارتقاء شفافیت‌ اطلاعات مالی‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ در سازمان هواشناسی‌ کشور می‌باشد. ٣١٠ نفر نمونه‌ آماری‌ بر اساس فرمول معادلات ساختاری‌ مشخص‌ گردید. برای‌ جمع‌آوری‌ اطلاعات از نمونه‌ آماری‌ و به‌ منظور آزمون فرضیه‌-های‌ تنظیم‌ شده این‌ تحقیق‌ برای‌ استقرار بودجه‌ریزی‌ مبتنی‌ بر عملکرد از تحقیق‌ (شه‌، ١٩٩٨)، برای‌ شفافیت‌ اطلاعات مالی‌ بر اساس تحقیق‌ شکری‌، پاکمرام (١٣٩٨) استفاده شده است‌. ضرایب‌ آلفای‌ کرونباخ این‌ تحقیق‌ برای‌ پرسش‌ نامه‌ فوق به‌ ترتیب‌ 0/750 ، 0/894 بدست‌ آمد. فرضیه‌های‌ تحقیق‌ با استفاده از نرمافزار SPSS و smart pls مورد آزمون قرار گرفت‌. نتایج‌ به‌ دست‌ آمده نشان داد که‌ ابعاد استقرار بودجه‌ریزی‌ مبتنی‌ بر عملکرد بر ارتقاء شفافیت‌ اطلاعات مالی‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ تاثیر دارد.

بودجه ریزی عملیاتی

ارائه الگوی مؤثر نظارت و ارزیابی عملکرد مالی بخش عمومی در بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد 

نظارت بر عملکرد مالی دولت و شناسایی عوامل کلیدی نظارت و ارزیابی در این بخش باعث توانایی دولت‌ها در اعمال و اجرای سیاست‌های مالی و اقتصادی و در نهایت توسعه اقتصادی و بهبود رفاه  خواهد شد. هدف مطالعه حاضر شناسایی عوامل کلیدی و ارائه الگوی مؤثر نظارت و ارزیابی عملکرد مالی بخش عمومی در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد بوده است

مقاله 2

شفافیت بودجه و کیفیت حاکمیت: تحلیل بین‌کشوری

هدف از این مطالعه بررسی این است که آیا بین شفافیت بودجه و کیفیت حکمرانی رابطه وجود دارد یا خیر. جنبش موسوم به باز بودن و بحران های مالی جهانی که فشار قابل توجهی بر دولت ها برای کاهش هزینه ها و تضمین بودجه های متعادل وارد کرده است، انگیزه این تحقیق شده است.

مقاله

اثرات مشارکت شهروندان در پاسخگویی اجتماعی اصلاحات بودجه

این مقاله به بررسی دو نوآوری قانونگذاری برزیل به نام اصلاحات مشارکتی برای تجزیه و تحلیل اثرات آنها بر ارتباط انتخاباتی و پاسخگویی اجتماعی بودجه ریزی عمومی می رود. مطالعات قبلی بر مکانیسم های مشارکتی در دولت های محلی و عمدتاً بر مرحله تدوین بودجه ریزی عمومی متمرکز شده اند .

مقاله

خط مشی در حال حرکت: ایجاد امکان مشارکت در بودجه‌ریزی مشارکتی

این مقاله به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه بودجه‌بندی مشارکتی‏، که به عنوان یک نوآوری خط مشی سفر توصیف می‌شود، در زمینه‌های مختلف حکمرانی شهری تفسیر شده است، به خصوص اینکه چگونه تنظیمات محلی که توسط زمینه‌ها و روش‌ها ایجاد میشوند مشارکت را در PB  را ممکن می‌سازند

مقاله

ایدئولوژی، اتحادیه سازی، و سیاست پرسنلی در روند بودجه فدرال

این مقاله به مطالعه چگونگی شکل دادن دولت ها به نیروی کار فدرال از طریق فرایند بودجه میپردازد. من نظریه ای از سیاست پرسنلی را توسعه می دهدم که در آن روسای جمهور خواسته های گروه ذینفع را در توزیع منابع انسانی در سراسر دولت فدرال متعادل می کنند. من استدلال می کنم دولت ها از سازمان هایی که از نظر ایدئولوژیک با آنها همسو هستند حمایت دارند و آژانس هایی که سطوح بالاتری از نفوذ در اتحادیه دارند، افزایش سطح پرسنل بودجه ای را می بینند، به ویژه در دوران ریاست جمهوری دموکرات ها.

مقاله 2

بودجه‌ ریزی عمومی در جستجوی هویت، وضعیت پیش رو و چالش‌های آینده

ماهیت چند وجهی بودجه‌ریزی به طور کلی به موضوع مورد علاقه همیشگی رشته‌های مختلف از جمله علوم سیاسی، مدیریت عمومی، حسابداری، روانشناسی، مدیریت و مطالعات سازمانی تبدیل شده‌است. در عین حال، بودجه‌ریزی عرصه‌ای است که در آن عقلانیت، منطق، شایستگی‌ها و هویت‌های حرفه‌ای مختلف با یکدیگر تعامل دارند. پیچیدگی و تنوع کارکرده‌ای بودجه‌ریزی، و اینکه این حوزه، عرصه تعامل کنشگران، فرهنگ‌ها، هویت‌های حرفه‌ای و رشته‌های مختلف است، احتمالا انواع رویکردها و اشکال اتخاذ شده توسط اسناد بودجه و فرایندهای بودجه‌ریزی ‏و ماهیت متغیر آن در طول زمان را در نظر می‌گیرد

بودجه ریزی عملیاتی

بودجه ریزی عملیاتی در سازمان‌های دولتی

اصولاً دولت ها برای اداره امور خویش نیازمند امکانات و منابع متعددی هستند تا به وسیله آن بتوانند به مردم خدمت کنند و مشکلات مختلف جامعه را حل نموده و در حفظ و حراست از شئون مردم، تربیت و رشد استعدادها، سلامتی جسم انسان ها و سایر موارد اقدام نمایند که طبعاً دولت ها برای ارائه همه این وظائف و خدمات نیاز به بودجه دارند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.