مقالات حسابداری مدیریت  :

انواع شاخص های عملکردی و نقش آن در بودجه ریزی عملیاتی

بودجه ریز ی در ایران، به رغم جایگاه ممتاز برنامه ریز ی و اهمیت ی که بودجه در تهیه و اجر ای برنامه های عمرا نی دارد، ابزار ی کارآمد نیست. تهیه و تصویب بودجه بر ای هر دوره مالی توان قابل توجه ی از نیروهای کارشناسی دستگاه ها را به خود اختصاص می دهد و بحثهای گسترده ای را بین قو ای اجرا یی و قانونگذار ی مطرح می کند. فرآیند تهیه و اجر ای بودجه در نیم قرن گذشته به مسأله پیچیده و دشوار ی در مدیریت بخش عمومی مبدل شده است که پیامدهای نامطلوب و رو به تزاید خود را بر دولت تحمیل می کند. از دیدگاه مسئولین، بیشتر دشواریها و مسائل بودجه ایران معلول نارسایی های منابع انگاشته می شود، در حا لیکه ت لیل ساختارها و عملکردهای بودجه ای اخیر در مقایسه با منابع و امکانات مالی دولت ها بیانگر واقعیت دیگر ی است. بنابراین، مسائل و نارسا یی های بودجه ریزی در بخش عمومی را می باید بازتاب ناکارآمدی ساختار ی و مدیریتی دولت دانست .

هزینه یابی بر مبنای فعالیت

هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC)

در وضعیت رقابتی موجود، یکی از عوامل مهمی که موجب برتری نسبت به سایر رقبا می شود کاهش بهای تمام شده‌ی محصولات و خدمات ارائه شده است. این مهم بدون کاهش هزینه ها در سازمان و استفاده ی بهینه از امکانات و منابع ممکن نبوده، اما به دلیل ضعف‌های موجود درسیستم‌های به کارگرفته شده، دسترسی به این اطلاعات ممکن نیست. جنبه ای از این نارسایی ناشی از ضعف و عدم کارایی سیستم‌های موجود به ویژه در حوزه ی حسابداری مدیریت است. آنچه امروزه اهمیت خاصی پیدا کرده، این است که سازمانها نیازمند آن هستند که روشی را به کارگیرند که علاوه بر عدم پیچیدگی، کم هزینه بوده و بیشترین اطلاعات از فرآیندها، فعالیت‌ها وخدمات را به مدیران ارائه دهد؛ از این رو، هزینه یابی سنتی جوابگوی این نیاز نیست.

مقاله 3

 استفاده از اطلاعات عملکرد مدیریتی برای بهبود عملکرد سازمانی پایین 

مدیریت عملکرد به طور فزاینده‌ای یک هنجار برای سازمان‌های عمومی است. اگرچه یک ادبیات نوظهور در مورد استفاده از اطلاعات عملکرد وجود دارد، ما هنوز در مورد چگونگی تعامل مدیران در شیوه‌های مدیریت عملکرد عملکردی اطلاعات کمی داریم. در عین حال، شواهد در حال رشد نشان می‌دهد که مدیران با فشار برای بهبود عملکرد پایین به دلیل سوگیری منفی در محیط سیاسی مواجه هستند.

حسابداری مدیریت

بررسی وتبیین نقش حسابداری مدیریت در تعیین اهداف استراتژیک با رویکرد ارزش افزوده

راز دستیابی به اهداف سازمان در شرایط پیچیده و دشوار محیطی، تعیین خط مشی و استراتژی صحیح و تصمیم گیری های عقلایی مدیران است . در این راستا سیستم حسابداری مدیریت به عنوان مهمترین منبع تامین کننده اطلاعات جهت تامین اهداف استر اتژیک سازمان دارای اهمیت ویژه ای می باشد . به همین دلیل هر گونه عدم کارایی وضعف در این سیستم باعث کاهش کارایی و بازدهی وایجاد مشکلات عدیده ای در سازمان خواهد شد

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.