مقالات حسابداری مدیریت  :

مقاله 3

 استفاده از اطلاعات عملکرد مدیریتی برای بهبود عملکرد سازمانی پایین 

مدیریت عملکرد به طور فزاینده‌ای یک هنجار برای سازمان‌های عمومی است. اگرچه یک ادبیات نوظهور در مورد استفاده از اطلاعات عملکرد وجود دارد، ما هنوز در مورد چگونگی تعامل مدیران در شیوه‌های مدیریت عملکرد عملکردی اطلاعات کمی داریم. در عین حال، شواهد در حال رشد نشان می‌دهد که مدیران با فشار برای بهبود عملکرد پایین به دلیل سوگیری منفی در محیط سیاسی مواجه هستند.

حسابداری مدیریت

بررسی وتبیین نقش حسابداری مدیریت در تعیین اهداف استراتژیک با رویکرد ارزش افزوده

راز دستیابی به اهداف سازمان در شرایط پیچیده و دشوار محیطی، تعیین خط مشی و استراتژی صحیح و تصمیم گیری های عقلایی مدیران است . در این راستا سیستم حسابداری مدیریت به عنوان مهمترین منبع تامین کننده اطلاعات جهت تامین اهداف استر اتژیک سازمان دارای اهمیت ویژه ای می باشد . به همین دلیل هر گونه عدم کارایی وضعف در این سیستم باعث کاهش کارایی و بازدهی وایجاد مشکلات عدیده ای در سازمان خواهد شد

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.