معرفی مقالات فارسی  \  شبيه سازي اثر تثبيت قيمت محصولات کشاورزي بر متغيرهاي کلان اقتصادي

شبيه سازي اثر تثبيت قيمت محصولات کشاورزي بر متغيرهاي کلان اقتصادي


گودرزي رحيم, كرباسي عليرضا, همايوني ‌فر مسعود


طرح تثبيت قيمت کالا، اقتصاد کلان، روش دومرحله اي کوکران - اورکات

در اين پژوهش، با استفاده از يک مطالعه شبيه سازي اقتصادسنجي اثرات طرح تثبيت قيمت محصولات کشاورزي بر متغيرهاي کلان اقتصاد ايران را مورد ارزيابي قرار مي دهيم. الگوي استفاده شده در اين پژوهش، الگوي تعميم يافته اي از مدل ماندل - فلمينگ است که با استفاده از روش کوکران - اورکات براي داده هاي سري زماني 1340- 1383 برآورد كرده ايم. نتايج نشان مي دهد، اثرات طرح تثبيت قيمت محصولات کشاورزي روي متغيرهاي کلان اقتصادي بسيار ناچيز است. بر خلاف انتظار، تثبيت  قيمت محصولات کشاورزي، اثرات مغايري بر ثبات پولي و تراز پرداخت ها مي گذارد. سياست طرح تثبيت قيمت، روي ثبات اقتصاد کلان اثري ندارد يا به طور کلي شکست خورده است. از منظر اقتصاد کلان، سياست تثبيت قيمت محصولات کشاورزي نمي تواند در درازمدت مناسب باشد. سياست هاي ديگري مانند دگرگوني هاي فني، بازار سلف و پس انداز روستايي در کشورهاي در حال توسعه را مي توان براي مديريت ريسک قيمت استفاده نمود.

نرم افزار بودجه ريزي عملياتي الماس

اين نرم افزار امکانات زیر را در اختيار کاربر قرار مي دهد: جهت دانلود بروشور نرم افزار روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود بروشور شرکت

جهت اطلاع از فعالیتها و خدمات شرکت و دریافت بروشور گروه مشاوران پنکو روی لینک زیر کلیک نمایید:

فيلم هاي آموزشي

مجموعه فیلمهای آموزشی محاسبه قيمت تمام شده ، بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد را از طریق آدرس زیر دانلود نمایید: