خدمات ما


  • نظام بودجه‌ریزی عملیاتی به عنوان یك نظام مدیریتی برای ارتقای كارایی و اثربخشی مصرف منابع سازمانی مورد توجه جدی دولت ها در سطوح ملی و محلی بوده است. در این نظام اعتبارات بودجه ای بر مبنای عملكرد واحدهای سازمانی در راستای تولید خروجی‌ها ( محصولات و خدمات ) یا همان اهداف كوتاه مدت و یا دستیابی به پیامدها و یا همان اهداف بلند‌مدت، تخصیص می یابد
  • مدیران سازمان ها برای اتخاذ تصمیمات درست و اثربخش نیاز به اطلاعات مالی درست و دقیق از نحوه مصرف منابع سازمانی خود دارند که در قالب بهای تمام شده فعالیت ها، محصولات و خدمات بیان می گردد. نکته قابل توجه اینست که از بین روش های محاسبه بهای تمام شده کدام روش دقیقترین، مرتبط ترین و به موقع ترین اطلاعات را در اختیار می گذارد که بتوان از طریق آن نه تنها هزینه ها را مدیریت کرد، بلکه نحوه مصرف منابع در آینده را نیز پیش بینی کرد.
  • نظام جامع مدیریت عملکرد، سازمان را به صورت جامع و متوازن در 3 دامنه موضوعی، زمانی و مکانی، مورد ارزیابی و سنجش قرار می دهد. دامنه موضوعی چهار حوزه شاخص های مالی، مشتریان، فرآیندها و کارکنان را در بر می گیرد؛ دامنه زمانی، گذشته، حال و آینده را شامل می شود و دامنه مکانی کلیه واحد ها و شعب سازمان را در کل دنیا در نظر می گیرد. این درحالیست که اغلب نظام های مدیریت عملکرد تنها به شاخص های مالی، در زمان گذشته، در بخش مشخصی از سازمان توجه می کنند.
  • حسابداري مديريت، به عنوان الگوي شناخته شده اي براي اصلاح الگوي مصرف منابع سازمانی، ابزار و روش‌هايي را براي استفاده از اطلاعات مالي و غیر مالی جهت كمك به مدیریت هزينه‌ها و مديريت عملكرد سازمان در اختيار مديران و تصميم گيرندگان قرار مي‌دهد و به برنامه ريزان و سياستگذاران در تدوين استراتژي‌هاي بلند مدت براي دستيابي به اهداف بلند مدت با صرف كمترين منابع ياري مي‌رساند.
  • مدلسازی سازمان، تکنیکی است برای ایجاد رویکرد سیستمی و یکپارچه نسبت به سازمان بگونه ای که مدیران در تصمیم گیری دچار بخشی نگری نشوند. این تکنیک نحوه مصرف منابع سازمانی از طریق فعالیت های اصلی و پشتیبانی برای تولید خدمات و محصولات به منظور دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان را ترسیم می سازد و از این طریق داده های پراکنده در نظام های آمار و اطلاعاتی گوناگون را در کنار هم بصورت یکپارچه و معنا دار برای تصمیم گیری بهتر مدیران در اختیار قرار می دهد.