کنفرانس‌های بین‌المللی

طراحی و پیشبرد کنفرانس‌های بین‌المللی و تخصصی به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد آموزش همواره در برنامه‌های گروه مشاوران پنکو جای داشته‌اند و در طی سال‌های گذشته این مجموعه موفق به برگزاری کنفرانس های زیر شده است:

اولین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی

...

error: